„Domāt. Sarunāt. Sadarboties”

12.02.2018.

Turpinot uzsākto Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes projektu „Vecāku skola”, š.g. 6.februārī iestādē tika organizēta sadarbības aktivitāte ar bērnu vecākiem „Domāt. Sarunāt. Sadarboties”, kuras mērķis bija atrast kopīgas atbildes laimīgas bērnības videi.Pateicoties aktīvai vecāku dalībai projekta aktivitātē „Apaļais galda”, kura mērķis – pilnveidot izglītības iestādes un ģimenes sadarbības metodes un formas bērnu attīstības un mācīšanās procesa atbalstam, kompetenču pieejās balstīta pedagoģiskā procesa organizācijai, ģimeņu vērtību un vajadzību izzināšanai un respektēšanai, iestādē tika atspoguļota projekta krāšņākā puse – fotogrāfiju izstāde „Laimīgs bērns vecāku acīm pirmsskolā”.
Vienā no projekta daļām novembra pasākumā vecākiem līdzdarbojās viņu bērni. Iestādes speciālisti – skolotāja logopēdē N.Černihoviča, speciālā skolotāja, logopēde O.Čapkeviča un izglītības psiholoģe J.Tracjuka video formātā parādīja vecākiem darba formas, ko vecāki var realizēt darbā ar saviem bērniem. Skolotāja logopēes N.Černihoviča sniedza priekšstatu par informācijas tehnoloģiju un dabas materiālu izmantošanu korekcijas darbā ar bērniem, savā darbā izmantojot „Gaismas tāfeli” un dabas materiālus. Rezultatīva bija kopīga aktivitāte gan vecākiem, gan bērniem, kopā izpildot dažādus vingrojumus ar dabas materiāliem.
Speciālā skolotāja, logopēde O.Čapkeviča sniedza ieskatu motorikas, runas attīstības vingrinājumu klāstā. Vecākiem tika piedāvāts atrisināt uzdevumus, kas palīdz bērnu sagatavot skolas gaitām, individuālo spēju attīstīšanai.
Izglītības psiholoģes J.Tracjukas loma pirmsskolā ir bērnu – vecāku – pedagogu visveiksmīgāko sadarbības ceļu atrašana bērnu individuālo spēju un prasmju attīstībā. Līdz ar to izglītības psiholoģe piedāvāja interesantu video materiālu ar praktisko smilšu terapijas materiālu pasakas „Trīs sivēntiņi un vilks” izspēli, kur bērni paši iejutās šo sivēntiņu lomā, izstāstīja viņu sajūtas, kā arī analizēja situācijas gan no vilka skatījuma, gan no sivēntiņu skatījuma. Psiholoģe ar vecākiem kopā izspēlēja krāsu terapijas elementus ar mandalu palīdzību. Izglītības psiholoģe krāsu terapiju izmanto kā veidu izprast bērnu domas un emocijas ar krāsu palīdzību. Šīs daļas noslēgumā vecākiem tika uzdāvināti bērnu zīmējumi „Mana ģimene”, kas vecākus ļoti iepriecināja.
Aktivitātes noslēgumā vadītājas vietniece vecākiem un bērniem piedāvāja kopā izveidot ģimenes vērtību ausekli, kur bērni zīmēja savu ģimeni, bet vecāki rakstīja savas ģimenes vērtības. Novadītās aktivitātes ļāva darboties, izprast ģimenes vērtības caur bērnu skatu prizmu, domām. Šī kopā darbošanās tika atzīta par ļoti svarīgu, jo ne tik bieži vecākiem ir iespēja darboties kopā ar bērnu un iedziļināties savas ģimenes vērtību skalā.
Fotoizstādes atklāšanā uzsvars tika likts uz priekšstatu par laimīgu bērnību mūsu bērniem, piedāvājot video intervijas ar vecākiem un viņu bērniem „Kas ir bērnība?” Tika uzsvērts, ka bērnība ir laime, drošība, uzticība, pašcieņa, mīlestība, ģimene.
Skolotāja logopēde N.Černihoviča un pirmsskolas skolotāja J.Simanoviča ar vecākiem sprieda „Kas ir laimīga bērnība vecāku acīm?” Vecāku viedoklī tika sadzirdēts, ka laimīga bērnība – pozitīva, attīstoša vide pirmsskolā un mājās.
Pirmsskolas skolotāja Irina Arhipova, diskutējot ar pasākuma dalībniekiem, uzdeva jautājumu: „Kas ir nepieciešams pirmsskolas izglītības iestādē, lai bērnība būtu laimīga?” Skanēja tādas atbildes kā drošība bērnam un bērna izpratne par savu drošību, sapratne, mīlestība, rūpes, uzticība no vecāku un pašu bērnu puses, veselība bērniem, bērnu vecākiem, pedagogiem, bērna vēlme apmeklēt izglītības iestādi, sadarbība starp pedagogu un vecākiem, kā arī izskanēja, ka vecāki jūt šo drošību, mīlestību, rūpes, cieņu pret saviem bērniem iestādē.
Visu augstākminēto apliecināja brīnišķīga vizuālā puse – māmiņas Irinas Maskaļenko „Vecāku skolas ” fotoreportāža fotoizstādes veidā, kura atklāja, cik svarīga ir pozitīvā emocionālā pašsajūta pirmsskolā mūsu bērniem.
Šī pasākuma pašrefleksija mērķis bija parādīt tās dzīvās emocijas, ko bērns un vecāki izjūt, kopā pavadot laiku, kopā mācoties, mācot un izzinot vienam otru, atbalstot, rūpējoties vienam par otru, jo ikdienā ne vienmēr ar savu bērnu mēs varam pavadīt tik daudz laika, cik gribētos, un šie emociju pilnie momenti, kas ir projekta „Vecāku skola” aktivitāšu atbalsta punkts, ir laimīgas bērnības pamatlicējs.
Gribam izteikt lielu pateicību Kiras Maskaļenko māmiņai Irinai par ieguldīto darbu.
Izstāde iestādē ir aplūkojama līdz 16.februārim, un informācija par nākamajām projekta „Vecāku skola” aktivitātēm ir pieejama iestādes mājaslapā www.4specpii.lv

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Sintija Geiba
t.26976113