2018./2019.mācību gada aktualitātes

31.08.2018.

  • 2018.gada septembrī skolas sāks īstenot projektu „Latvijas skolas soma”, kas ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Daugavpils pašvaldībai šā mācību gada 1.semestrim iedalīti 65807 EUR.
  • Darbu uzsāka Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, kas izveidota, apvienojot Daugavpils Logopēdisko internātpamatskolu – attīstības centru un Daugavpils 2.speciālo pirmsskolas izglītības iestādi.

Metodiskā darba prioritātes:
- Izglītības iestādes un vietējās sabiedrības savstarpējās sapratnes un sadarbības veicināšana (Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģijas 2018.-2025.gadam apstiprināšana, izglītības iestāžu tīkla efektivitātes izvērtēšana, „Atklātais dialogs” ar izglītojamo vecākiem u.c.)
- Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana izglītības procesā (atbalsts projekta „Latvijas skolas soma” īstenošanai izglītības iestādēs u.c.).
- Pedagogu savstarpējā sadarbība un komandas darbs izglītības iestādes vīzijas sasniegšanā (atbalsts stratēģiskā plāna īstenošanai latviešu valodas apguves veicināšanā, APU u.c.).
- Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstīšanā (metodiskais atbalsts VISC projekta „ Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanā, mācību priekšmetu metodiskās konferences u.c.).
- Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana izglītības procesā (projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana, projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” īstenošana, projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai” īstenošana, tālākizglītības pasākumi iekļaujošās izglītības principu īstenošanai izglītības iestādēs, mediācijas pakalpojumu sniegšana u.c.)

• Notiks skolu direktoru un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju novērtēšana.
• Vairāk nekā 200 skolotāji pilnveidos savas latviešu valodas prasmes Latviešu valodas aģentūras kursos (120 h).
• Pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolotāji pilnveidos savu profesionālo meistarību darbam lingvistiski neviendabīgā valodas vidē, īstenojot jauno kompetenču pieeju, apgūs bilingvālo mācību metodiku.
• Daugavpils 3.vidusskola turpinās darboties kā pilotskola VISC projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā”.

• Tiks pilnveidota iestāžu materiāli tehniskā bāze, turpināsies ēku renovācijas un siltināšanas darbi.
• Turpināsies pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju, bērnu laukumu labiekārtošana.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
izglītības metodiķe
Silvija Mickeviča
t.65423139