Iespējas pilnveidot savu profesionālo meistarību un latviešu valodas prasmes

27.08.2018.

Latviešu valodas aģentūra projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/1/1/002) ietvaros piedāvā meistarklases, kursus latviešu valodas prasmes pilnveidei profesionālajām vajadzībām, lai nodrošinātu pirmsskolas un skolas pedagogu latviešu valodas prasmju nostiprināšanu. Kursiem var pieteikties gan skolu kolektīvi, gan pedagogi individuāli. Sīkāka informācija www.valoda.lv