Informācija par preses konferenci

14.01.2019.

Šā gada 11.janvārī notika Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes preses konference par aktuāliem izglītības jautājumiem. Konferencē uzstājās Izglītības pārvaldes speciālisti un nodaļu vadītāji, izklāstot svarīgākos pasākumus, pārmaiņas izglītībā pilsētā.
   Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova iepazīstināja klātesošos ar jauno Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģiju 2018.-2025.gadam, kā svarīgāko mērķi izvirzot izglītības kvalitātes paaugstināšanu. Tika runāts par izmaiņām skolu tīklā pilsētā un uzņemšanas noteikumiem vidusskolā: no šā gada pilsētas vidusskolās tiks ieviesti uzņemšanas noteikumi, kuros obligātā prasība - vidusskolā 10.klasē uzņems tikai tos skolēnus, kuriem vidējā balle 9.klases eksāmenos nav mazāka par 5 ballēm. 10.klase tiks atvērta, ja tajā ir vismaz 22 skolēni. Izglītības pārvaldes mājas lapā būs vietne ar informāciju par visām pilsētas vidusskolām, to uzņemšanas noteikumiem, kā arī informāciju par eksāmenu rezultātiem. Uzņemšanas noteikumos 1.klasē jauninājums ir tas, ka bērni no 6 gadu vecuma var iet 1.klasē pēc vecāku vēlmes, nav vajadzīgs ārsta un psihologa atzinums.
   Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka sniedza ieskatu jaunās kompetenču pieejas būtībā, akcentējot nepieciešamību veicināt skolotāju sadarbību, veikt pārmaiņas mācību procesa organizēšanā un veidot skolu kā mācīšanās organizāciju, kurā mācās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji.
   Pirmsskolas izglītības darba speciāliste Ingrīda Zeļenkova stāstīja par būtiskākajām pārmaiņām mācību procesa organizēšanā pirmsskolā, par bērnu ar speciālām vajadzībām integrēšanu vispārizglītojošajās programmās. Atbildot uz žurnālistu jautājumu par rindu uzņemšanai bērnudārzā, par svarīgāko iemeslu rindas esamībai tika nosaukta vecāku neveselīgā vēlme atdod bērnu pirmsskolā iespējami agrāk, pat viena gada vecumā.
   Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Lidija Plavinska ziņoja par iespēju skolēniem iepazīt Latvijas kultūrtelpu, izmantojot projektu „Latvijas skolas soma”, ko aktīvi izmanto mūsu skolas.
   Metodiķe bilingvālās izglītības jautājumos Silvija Mickeviča izklāstīja svarīgākās pārmaiņas izglītības programmās, sākot ar 2019.gada 1.septembri, kas saistītas ar latviešu valodas īpatsvara palielināšanos visos izglītības posmos.
   Veselības veicināšanas koordinētājs Ruslans Bespjatijs uzsvēra, ka svarīgākais uzdevums veselības jomā ir iemācīt bērniem dzīvot veselīgi, ēst veselīgi un prast sniegt pirmo palīdzību nelaimes gadījumos.
   Iekļaujošā izglītības atbalsta centra vadītāja Raisa Latiša informēja par to, ka pēc 2020.gada skolēni ar valodas traucējumiem tiks integrēti vispārizglītojošajās skolās, kā arī tika runāts par izglītības programmu maiņu Stropu pamatskolas – attīstības centrā.
   Klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja Agnese Jurģīte uzsvēra nepieciešamību skolēnos attīstīt līderības spējas, iesaistīt skolēnus pašpārvaldē.
   Bērnu un jauniešu centra „Jaunība”’ vadītāja Aina Jansone informēja, ka tiek domāts par jaunu, mūsdienīgu interešu programmu izveidošanu pilsētas bērniem.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
metodiķe
Silvija Mickeviča
t.65423139