Izglītības iestāžu komandām ir iespēja pieteikties uz pieredzes apmaiņas un sadarbības diennakts nometni

19.02.2019.

Projekta „ATBALSTS PEDAGOGIEM, ĪSTENOJOT MĀCĪBU SATURU LINGVISTISKI NEVIENDABĪGĀ VIDĒ” ietvaros Latviešu valodas aģentūra (LVA) aicina izglītības iestāžu komandas pieteikties uz PIEREDZES APMAIŅAS UN SADARBĪBAS – DIENNAKTS NOMETNI. * Latgales plānošanas reģionā nometne plānota 2019.gada 19.-23.augustā.


Nometnes mērķis ir veicināt mazākumtautību izglītības programmu un pedagogu, kuri īsteno izglītības programmas ar latviešu mācībvalodu sadarbības iespējas, pilnveidojot skolotāju sadarbības prasmes atbilstīgi kompetencēs balstītam mācību saturam un mūsdienīga izglītošanas procesa prasībām, kā arī rosināt skolotāju radošu darbību un stiprināt starppriekšmetu saiti, kopīgi veidojot metodiskos materiālus. Mazākumtautību skolu pedagogiem tā būs arī iespēja pilnveidot latviešu valodas prasmes. Nometņu programmā plānots**:
    - izglītojošas lekcijas par jaunajā mācību standartā aktuāliem tematiem (darbs ar tehnoloģijām, darbs ar tekstu, caurviju prasmes, atgriezeniskās saiknes nodrošināšana vai cits);
    - praktiskais darbs, kas tematiski saistīts ar teorētisko lekciju;
    - reģiona/novada iepazīšana radošā veidā, tikšanās ar iedvesmojošiem cilvēkiem.

Pieteikties nometnei var skolu komandas kopā 20 pedagogu sastāvā – 10 pedagogi no skolām, kas īsteno izglītības programmas ar latviešu mācībvalodu, un 10 pedagogi no mazākumtautību skolām. Katras skolas komandā jābūt vismaz 2 skolotājiem no katras mācību jomas (valodu mācību joma, sociālā un pilsoniskā mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mācību joma, dabaszinātņu mācību joma, matemātikas mācību joma, tehnoloģiju mācību joma, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma).
20 pedagogiem tā ir lieliska iespēja pilnveidot zināšanas un prasmes mācību metodikā, iepazīt vienam otru, pilnveidot latviešu valodas prasmes, sagatavoties 2019./2020.mācību gadam un pilnvērtīgi uzsākt mācību satura īstenošanu latviešu valodā!
Lūdzu pieteikumus sūtīt LVA projekta metodiķei Indrai Lapinskai uz e-pastu indra.lapinska@valoda.lv līdz 2019.gada 15.martam plkst.17.00.

*  Nometnes tiek finansētas no ESF projekta līdzekļiem.
** Nometņu saturs tiks precizēts, pielāgojot to nometnes dalībnieku vajadzībām.


Informācija no: https://valoda.lv/7811-2/