Kārtējā darba tikšanās projektā “Eiropa pilsoņiem”

24.07.2019.

2018.gada rudenī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sāka īstenot Eiropas Savienības “Eiropa pilsoņiem” programmas projektu “Iepazīstot Eiropas cilvēkus, atklāj Eiropu no jauna”.

Projekta mērķis ir Eiropas vērtību aktualizēšana, lai veicinātu Eiropas pilsoņu sadarbību ne tikai politiskajā līmenī, bet ari pilsoniskajā. Projekta moto ir „Mēs zinām, mēs apspriežam, mēs izsākām savu viedokli” par Eiropas Savienības vienotību un attīstību.

Projekta partneri ir pašvaldības no 7 valstīm: Beržeraka (Francija), Faenza (Itālija), Talavera (Spānija), Daugavpils (Latvija), Švābišgminde (Vācija), Boleslaveca (Polija) un Bjala (Bulgārija). Projekta mērķauditorija ir jaunieši un pieaugušie iesaistītajās pašvaldībās.

Projekta dalībvalstu kārtējā tikšanās notika no 15. līdz 18.jūlijam Bjalā (Bulgārijā). Tikšanās laikā tika apspriestas turpmākās, tuvākās aktivitātes, kuras tiek plānotas jau septembrī pie mums, Daugavpilī, kā arī novembrī Švābišgmindē (Vācijā), kur notiks Eiropas Parlamenta simulācijā, kurā piedalīsies visi projekta sadarbības partneri un Daugavpils 12.vidusskolas un Daugavpils 9.vidusskolas jauniešiem būs iespēja tajā piedalīties. Notika arī oficiālā pieņemšana municipalitātē, pēc kuras sekoja arī iepazīšanās ar Bjala vēsturi gan vietējā muzejā, gan izstaigājot drupas. Viesojāmies arī Varnā, kur apmeklējām Varnas Ekonomikas augstskolu un iepazināmies ar jauniešu studiju iespējām Bulgārijā, kā arī projekta vadības grupa saskaņoja tēmas, kuras jau iepriekš jauniešiem jāsagatavo, lai varētu piedalīties Eiropas Parlamenta simulācijā Vācijā.  

Projekta sasniedzamais rezultāts: zināšanu aktualizēšana par Eiropas Savienību un piederības veicināšana Eiropas Savienībai, jauniešu lomas paaugstināšana pilsoniskajos un demokrātiskajos procesos, jauniešu kompetenču attīstīšana, veidojot intervijas un videomateriālus par projekta tēmām.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes “Eiropa pilsoņiem” programmas projektu “Iepazīstot Eiropas cilvēkus, atklāj Eiropu no jauna” (“Re-discovering Europe by feeling European Citizens again - RECIT“) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Rakstu sagatavoja
projekta darba grupas dalībnieki:
Signe Kotova, Agnese Jurģīte un Ilona Bohāne