Latviešu valodas aģentūra piedāvā profesionālo pilnveidi pedagogiem.

19.09.2018.

 Latviešu valodas aģentūra piedāvā profesionālās kompetences pilnveidi pedagogiem, kuri īsteno mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē, lai palīdzētu pedagogiem un skolēniem sekmīgāk sagatavoties pārejai uz mācībām latviešu valodā.

Aicinām pieteikties pedagogus profesionālās kompetences pilnveides kursos vairākās programmās:
1.“Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (36 stundas)
Kursu dalībnieki iegūs zināšanas un praktisku pieredzi bērnu latviešu valodas prasmju attīstīšanādomāšanas, radošas darbības un sadarbības procesā, sasniedzamā rezultāta plānošanā, īstenojot mūsdienīgu, kompetencēs balstītu mācību procesu, apgūs paņēmienus bērnu valodas prasmju pilnveidei, veidos sadarbības modeļus sasniedzamā rezultāta plānošanā.
2. “Latviešu valodas apguve sākumskolā: atbalsts pedagogam, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē” (36 stundas)
Kursu dalībniekiembūs iespēja analizēt un izvērtēt valodas apguves stratēģijas, pilnveidot pieredzi darbam ar Eiropas valodu portfeli, caurviju prasmēm, daudzveidīgiem tekstiem, aktualizēt e-vides izmantošanas iespējas, plānot mācību saturu un tam atbilstošas variatīvas vērtēšanas metodes, modelēt un analizēt stundu atbilstoši lietpratībā balstītās pieejas un mācību satura pamatprincipiem, diskutēt par skolotāja lomas maiņu lietpratīgas izglītības kontekstā, rast ierosmes sadarbībai ar vecākiem, veidot integrētu valodas un mācību satura apguvi atbalstošu vidi.
3. “Sociālās un pilsoniskās jomas satura un latviešu valodas integrētas apguves metodika, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē” (36 stundas)
Kursu dalībniekiem būs iespēja iepazīt un izvērtēt satura un valodas integrētu mācību (CLIL) pieejas pamatnostādnes un mācību procesa organizāciju atbilstoši 21. gadsimta prasībām un tendencēm izglītībā un veicināt jēgpilnu, radošu pedagoģisko darbību, īstenojot satura un valodas integrētas mācības skolā. Programmas saturs ir orientēts uz interaktīviem mācību uzdevumiem un refleksiju, patstāvīgo darbu, pedagogu pieredzes apzināšanu un konceptualizēšanu, kā arī iespēju pilnveidot savu latviešu valodas kompetenci.
4. “Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un pārejai uz mācībām latviešu valodā” (36 stundas)
Programma piedāvā sniegt atbalstu matemātikas un dabaszinātņu mācību jomu pedagogiem, pilnveidojot viņu profesionālo un latviešu valodas kompetenci. Programmas saturs vērsts uz dalībnieku personīgās un profesionālās pieredzes projicēšanu globālās izglītības dimensijā. Programma sniedz pedagogiem labās prakses piemērus mācību priekšmeta satura un valodas integrācijai. Efektīvai programmas satura un valodas apguvei tiek izmantota daudzveidīga un interaktīva metodika. Programma izmantojama matemātikas un dabaszinātņu mācību priekšmetu stundās darbam ar dažāda vecumposma skolēniem. Kursu dalībnieki saņems atbalsta materiālus – darba lapas, aktivitāšu aprakstus, izdales materiālus u.c.
5. “Kā mācīt un mācīties latviešu valodu aktīvā darbībā un sadarbībā” (24 stundas)
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma paredz aktualizēt pedagogu iepriekšējo pieredzi par darbu lingvistiski neviendabīgā vidē, reflektēt par ieguvumiem un izaicinājumiem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta daudzveidīgām visu valodas prasmju pilnveides iespējām dažādu mācību priekšmetu apguvē, pozitīvas un atbalstošas vides nozīmei valodas apguves procesā, kā arī tiks aplūkotas dažādas sadarbības formas (skolēns – pedagogs – vecāki) un to pilnveides iespējas.Pedagogiem būs iespēja iepazīties ar labās prakses piemēriem, tādējādi tiks nodrošināta iespēja uzzināt un mācīties pielietot savā profesionālajā darbībā aktuālas metodes un paņēmienus, kas atvieglos jaunās mācību pieejas ieviešanu. Programmas saturs un piedāvātās darbības veicinās prasmi organizēt inovatīvu mācību procesu, kurš ieinteresēs skolēnus un radīs iespēju viņiem apgūt dzīvei noderīgas prasmes un iemaņas.
Kursa norise tiek plānota četrās (24 h programma) vai piecās(36 h programma) semināra dienās, kā arī paredzēts laiks patstāvīgo darbu veikšanai.

Vairāk informācijas www.valoda.lv
Ja tiek pieteikta grupa kādā no Latvijas reģioniem, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu.
Lūdzam pieteikties dalībai kursos līdz š.g. 30. septembrim, sūtot pieteikumu uz e-pastu aivita.kutre@valoda.lv

Kontaktpersona:
LVA Izglītības daļas metodiķe Anita Sniedze
E-pasts: anita.sniedze@valoda.lv
Tālr. (+371) 67350762
Kursi tiek īstenoti un finansēti Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (līgums Nr. 8.3.1.1/16/1/002) ietvaros.