Mani darbi šodien – labākai nākotnei rītdien

22.05.2015.

Ar pozitīvām emocijām Daugavpils pilsētas 9.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē š.g. 19.maijā tika organizēts COMENIUS projekta „From tiny acorns giant oak trees grow” noslēguma pasākums, kas iestādes teritorijā pulcēja gan bērnus, gan pedagogus.
Ilgtspējīgas domāšanas attīstīšana, ekoloģiskā audzināšana, dzīves cikls, saudzīga attieksme pret apkārtējo vidi, enerģijas taupīšana un atkritumu šķirošana – tās bija galvenās projekta tēmas, pie kurām šos divus gadus strādāja pedagogi un bērni. Šis laiks ir paskrējis nemanot un pienākusi kulminācija, kad mēs varam atcerēties un padomāt par to, ko esam ieguvuši un sasnieguši šajā laika periodā. Viena no aktivitātēm projekta noslēgumā bija plakātu un bukletu izstrāde, kur tika atspoguļotas svarīgākās atziņas un ieguvumi. Mūsu iestāde izveidotos bukletus pēdējā projekta vizītē Kiprā dāvināja projekta dalībvalstīm, kā arī pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem par veiksmīgu un izdevušos sadarbību. Pēc labi padarītā darba mēs sarīkojām arī svētkus – projekta noslēguma pasākumu, par labvēlīgo gaisotni kurā rūpējās Ezītis, kura lomā iejutās skolotāja-logopēde G.Romanceviča, kā arī Ozols – speciālo vājredzīgo un neredzīgo pirmsskolas izglītības skolotāja I.Puķe un, protams, Eko meitene – speciālo vājredzīgo un neredzīgo pirmsskolas izglītības skolotāja I.Grigorjeva. Savukārt par „Mazo ozolzīlīti” pasākuma laikā tika izvēlēts grupas „Bitīte” izglītojamais G.Trockis, bet „Lietus lāsīte” bija sagatavošanas grupas izglītojamā M.Voroņina. Pasākuma laikā mēs devāmies aizraujošā piedzīvojumā par to, kā no mazas ozolzīlītes izauga liels un stalts ozols. Eko meitene un Ezītis kopā ar bērniem dziedāja jautras dziesmas, devās rotaļās un stafetēs. Kopā ar pasākuma varoņiem bērni atkārtoja projekta laikā uzzināto par enerģijas taupīšanu, par saudzīgu attieksmi pret vidi, ūdeni un apkārtējo dabu, kā arī par atkritumu šķirošanu.
Pasākuma laikā mūs priecēja arī mūsu iestādes konkursā „Zirņa bērni” pārstāvētie mazie aktieri no grupas „Pasaciņa” – D.Rudgalvis, K.Čepuļonoka, Z.Gaiduka, D.Zaņevskis un A.Borisovs, kas izspēlēja Raiņa dzejoli „Zirņa bērni”. Līdz noslēguma pasākuma katrā grupā tika organizētas tematiskās nodarbības par projektu, par dalībvalstīm, kā arī radošās darbnīcas, kur bērni pašu rokām dažādās tehnikās darināja projekta valstu – Zviedrijas, Spānijas, Anglijas, Beļģijas, Islandes, Kipras un Latvijas – karogus. Un jau pasākuma laikā bērni ar prieku rādīja savu paveikto darbu – krāšņos karogus, vienlaicīgi atkārtojot par katru projekta valsti. Noslēdzot piedzīvojumu, bērni kopā ar skolotājām uz asfalta ar krāsainiem krītiņiem zīmēja savus iespaidus par projektu. Par muzikālo noskaņojumu rūpējās mūzikas skolotāja N.Lazareviča, kura aktīvi iesaistīja ikvienu bērnu un pedagogu pasākuma norisē.
Bērnība ir tas laiks, kad bērns mācās izzināt pasauli, apgūst dažādas dzīves prasmes. Pieaugušie ir tie, kas dažādos veidos māca bērniem rūpēties vienam par otru, par apkārtējiem, kā arī par dabu un apkārtējo vidi. Pedagogi un vecāki ir tie, kas audzina bērnos prasmi uzņemties atbildību par savu rīcību, lai nākotnē ikviens no mums varētu redzēt padarītos darbus ar prieku un gandarījumi. Ar projekta starpniecību mēs esam izauguši kā stalti un zaļi ozoli un lepojamies par padarīto kopā ar bērniem un vecākiem, jo tikai sadarbojoties un atbalstot citam citu, mēs esam sasnieguši projekta galveno mērķi.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena

Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS skolu daudzpusējās partnerības projekts „From tiny acorns giant oak trees grow” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.