Skolu ziņas: Pieredzes apmaiņas seminārs “Tikumisko vērtību audzināšana kompetenču pieejas kontekstā” Daugavpils Saskaņas pamatskolā

01.03.2019.

        2019.gada 26.februārī Daugavpils Saskaņas pamatskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs klašu audzinātājiem un direktoru vietniekiem audzināšanas jomā.
       Pieredzes apmaiņas semināru atklāja  skolas direktore J.Vucēna. Direktore klausītājus iepazīstināja ar skolas nozīmīgākajām vērtībām, darba prioritātēm, uzsvēra to, ka skolas darbs tiek plānots tā, lai skolēnos turpinātu attīstīt jau ģimenē iegūtās tikumiskās vērtības, bet par to, tieši kādas tikumiskās vērtības skolēnos tiek attīstītas, stāstīja skolas direktores vietniece audzināšanas jomā D.Plociņa, bet skolotāji bija aicināti stundās parādīt vērtībizglītības nozīmi kompetenču pieejas kontekstā.
       Lai veiksmīgāk saprastu kompetenču pieejā balstītu mācību stundas organizēšanu, skolā tika rādītas atklātās mācību stundas. Šādā veidā dažādu priekšmetu pedagogiem bija iespēja regulāri satikties, lai kopīgi izvirzītu mērķus izglītojamajiem un plānotu, kā tos sasniegt. Pedagogi, strādājot pārī, plānoja un rādīja atklātās audzināšanas stundās un dažādu mācību priekšmetu stundas. Atklātās stundas ir mūsu skolas pedagogu iespēja mācīties, izmēģināt ko jaunu vai nostiprināt pārliecību par jau zināmo atziņu aktualitāti, saņemot tūlītēju atgriezenisku saiti ne tikai no saviem skolēniem, bet arī citu skolu pedagogiem, kuri klātienē vēro mācību stundu.
       Mācību stundās tika izmantotas daudzveidīgas mācību darba formas, dodot iespēju izglītojamajiem strādāt individuāli un grupās, darboties ar starpdisciplināriem uzdevumiem, izmantojot  skolā  un klasē pieejamos resursus, jēgpilnas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Pedagogiem tika dota iespēja sadarboties un izglītojamajiem mācīties iedziļinoties.
       Notika 4 atklātās stundas:  latviešu valodas un mūzikas “Tikumiskās vērtības ģimenē” vadīja skolotājas L.Kovalevska un J.Boreiko; dabaszinības, mājturības un tehnoloģiju stunda  “Atkritumu otrā dzīve” vadīja Ļ.Iliško un L.Šembela; vizuālās mākslas un angļu valodas “Atbildība par pilsētvidi” vadīja U.Gura un I.Rubine; krievu literatūras un  klases stunda  “Zīmīte” vadīja N.Dektereva un N.Ivanova. 
       Pieredzes apmaiņas seminārā piedalījās 22 pedagogi no Daugavpils skolām (Daugavpils Vienības pamatskolas, Daugavpils 11.pamatskolas, Daugavpils Centra vidusskolas, Daugavpils 16., 13., 17., 12., 10., 15., 3. un 9.vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas, Daugavpils Krievu vidusskolas- liceja, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas) un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja L.Plavinska.
      Pedagogi guva daudz radošu ideju turpmākajam darbam, pozitīvas emocijas, dzīves gudras stundas, pateicās skolēniem par aktīvu darbu stundā, siltām un pozitīvām domām, atzinīgi novērtēja pedagogu pāru veiksmīgo sadarbību.
Informāciju sagatavoja
Daugavpils Saskaņas pamatskolas
direktores vietniece audzināšanas jomā
D.Plociņa
tālr. 29361065