Pirmsskolu ziņas: Pieredzes apmaiņas pasākums „Caurviju kompetenču attīstīšana pirmsskolas izglītības iestādē dažāda vecuma grupās”

13.12.2018.

   4.decembrī Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde organizēja pieredzes apmaiņas pasākumu Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem „Caurviju kompetenču attīstīšana pirmsskolas izglītības iestādē dažāda vecuma grupās”. Nepārtraukta spēja mācīties, sazināties, sadarboties, kritiski un radoši domāt ir svarīgākās 21.gadsimta prasmes. Laiks, kad jāsāk apgūt šīs prasmes, ir agra bērnība. Pārmaiņas ir vajadzīgas, lai raisītu bērnos interesi par zināšanām, rosinātu domāt un rast atbildes uz jautājumiem.
   Pasākuma ievadā iestādes vadītāja J.Jankovska iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar iestādes atbalsta pasākumu organizāciju pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā. Iestādē ir izveidota atbalsta darba grupa, kas sava darba sanāksmēs dziļi izpētīja piedāvātos materiālus kompetenču izglītībā, veidoja video materiālus un konsultēja iestādes pedagogus par iespējām kompetenču izglītības ieviešanā savā darbā. Vadītājas vietniece S.Geiba sniedza video materiālu par tik svarīgo pilsoniskās un sociālās izpratnes veidošanu audzināšanas plāna ietvaros kompetenču pieejā. Iestāde aktīvi piedalījās dažādās akcijās, pasākumos, projektos iestādes un pilsētas mērogā par tēmu:„ Latvijai 100”.
   Katras grupas pedagogi pasākumā prezentēja savas aktivitātes par tēmu, kas viņu grupā ir aktuāla bērniem. Grupas „Saulīte” pirmsskolas izglītības skolotājas M.K.Vingre, J.Ašarčuka prezentēja materiālu „Caurviju prasmju attīstība jaunākā vecuma grupas bērniem”, kur bērniem piedāvāto aktivitāšu klāstā bija iespēja tuvāk iepazīties ar viņiem interesanto rotaļlietu- mašīnu. Bērni risināja uzdevumus un atbildēja uz jautājumiem - Kādas ir mašīnas? Kas ir mašīnām? Kur mēs sastopam mašīnas? Pētīja īstu mašīnu, mašīnu atstātos riepu nospiedumus un paši atstāja krāsainas pēdas pēc sevis, kā arī veica dažādas radošas aktivitātes ar mašīnām. Protams, atkārtoja drošības jautājumus, kas jāievēro pastaigas laikā pa ceļu un atstarojošo vestu nepieciešamību.

   Grupas „Zaķīši” pirmsskolas izglītības skolotāja S.Giptere prezentēja materiālu „Kompetenču pieeja problēmsituācijas risināšanā”. Aktivitātēs uzsvars bija uz karotes pareizu turēšanu caur dažādām aktivitātēm - karote kā galda piederums dzērveņu bēršanā, karote kā elements pulksteņa gatavošanā, karote kā palīgrīks mīklas pagatavošanā, kā arī fizisko aktivitāšu laikā. Bērni veica aktivitātes, kas maksimāli pietuvinātas dzīves īstenībai un realitātei. Šīs prasmes būs nepieciešamas arī nākotnē.

   Grupas „Vāverītes” pirmsskolas izglītības skolotāja N.Pikina caur tēmu „Kompetenču pieeja kā reālas dzīves situācijas risinājums” ar bērniem kritiski sprieda par problēmu - ceļa remonts pie iestādes ieejas. Video materiālā prezentēja aktivitātes ar ceļa remonta vietā atrastajiem objektiem - akmeņiem. Bērni radoši izmantoja akmeņus gan zīmējot uz tiem, gan kā skaitāmmateriālu matemātisko prasmju pilnveidē, gan valodas attīstībā ar speciālistu atbalstu. Bērni paši iniciēja veicamās aktivitātes.
   Grupas „Zvaigznīte” pirmsskolas izglītības skolotāja J.Borisjonoka izklāstīja tēmu „Bērnu personiskā pieredze kompetenču pieejā”, kur galvenais elements visās aktivitātēs bija pirkstaiņi. Bērni caur dažādām aktivitātēm izzināja pirkstaiņu izcelsmi, izpētīja caur savām sajūtām pirkstaiņu nozīmi cilvēka dzīvē, kristiski sprieda. Uzsvars tika likts uz to, ka bērni paši izvēlas savas aktivitātes un paši izdomā darbības gaitu. Interešu izglītības skolotāja M.K.Vingre sniedza ieskatu interešu izglītības angļu valodas rotaļnodarbību ikdienā, kur uzsvēra dinamisko aktivitāšu nozīmi solidaritātes un līdzdalības prasmju attīstīšanā skolotājiem.

   Grupas „Kāpēcīši” pirmsskolas izglītības skolotāja D.Ugorenko, kas strādā ar 5-6 gadus veciem bērniem, prezentēja materiālu „Kristiskā domāšana un radošums kā pārejas uz skolu pēctecības nosacījums”. Šī vecuma bērniem būtiska ir argumentēšana un secinājumu veikšana. Pārejā uz skolu pedagogs maksimāli cenšas bērnam sniegt tās prasmes, iemaņas un attieksmes, kas arī būs nepieciešamas skolas gaitu uzsākšanā. Patstāvīgu lēmumu pieņemšana, risinot dažādas dzīves situācijas- galvenais uzsvars ikdienas darbībā.

   Turpinot iestādē APU programmas pasākumu realizāciju, iestādē tika izveidota APU programmas atbalsta grupa. Bērnu atbalstam tika izveidota pašnovērtējuma sistēma katrā grupā, kur bērni paši analizē savas dienas gaitas un panākumus. Grupas „Pasaciņa” pirmsskolas izglītības skolotāja I.Arhipova pasākumā izklāstīja sava darba gaitas un panākumus par tēmu „APU programmas ietekme uz caurviju prasmju attīstību kompetenču pieejā”. Bērniem ir dažāda līmeņa paškontroles un pašvadības prasmes, un pedagogs bērniem dod iespēju risināt šīs „veiksmes situācijas”, kas ļauj bērniem analizēt sekas un rīcību caur savām darbībām.
  Šis pasākums sniedza priekšstatu par to, kā iestādes pedagogi ir izpratuši kompetenču pieejas ieviešanas būtību. Darbs ir uzsākts un virzās uz priekšu.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas
4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Sintija Geiba