Pirmsskolu ziņas: Pieredzes pārnese Daugavpils pilsētas 4.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē

10.02.2020.

Š.g. 5.februārī Daugavpils pilsētas 4.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē tika organizēts pieredzes pārneses seminārs „Kompetenču pieejas īstenošana no dažādiem skatu punktiem”. Semināra dalībnieki bija Riebiņu novada Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” administrācija, speciālisti.  
Seminārā sākumā iestādes vadītāja J.Jankovska viesus iepazīstināja ar speciālo grupu darba organizāciju, atbalsta personāla un komandas darbu iestādē. Vadītājas vietniece S.Geiba pastāstīja par atbalsta pasākumiem izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, t.sk. individuālajiem izglītības plāniem, sadarbības iespējām ar izglītojamo vecākiem. Pasākuma laikā viesi tika iepazīstināti ar iestādes pieredzi kompetenču pieejas realizēšanā, plānošanas un vērtēšanas principu realizāciju pirmsskolas izglītības iestādē. Viesiem interesēja speciālistu rotaļnodarbību organizācija, tāpēc ļoti augsti novērtēja iespēju ieskatīties iestādes ikdienā rotaļnodarbību plānošanā un realizācijā, iepazīstot pielāgoto attīstošo vidi bērniem ar speciālām vajadzībām un tās iespējas kompetenču pieejas kontekstā. Pirmsskolas izglītības skolotāja I.Arhipova, speciālais pedagogs O.Čapkeviča dalījās pieredzē globālās izglītības kontekstā, kā tiek organizētas aktivitātes sagatavošanas vecuma grupā, ļaujot bērniem pastāvīgi darboties, izvēlēties un nepamanot pavadīt interesantu un zināšanām pilnu laiku. Vidējā vecuma grupā pirmsskolas izglītības skolotāja J.Simanoviča un skolotāja logopēds N.Černihoviča dalījās ar savu pieredzi ikdienas darbā ar izglītojamajiem, paralēli risinot izglītības programmas un korekcijas uzdevumus, izmantojot bērniem interesējošas lietas. Semināra noslēgumā tika diskutēts par iespējām un risinājumiem atbalsta personāla darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām.
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Sintija Geiba