Preses konference

10.07.2017.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē (DPIP) š.g. 7.jūlijā notika preses konference par valsts pārbaudes darbu rezultātiem un nākamā mācību gada aktualitātēm.
DPIP vadītāja M.Isupova raksturoja kopējo ainu valsts pārbaudes darbu rezultātu ziņā Daugavpilī, pievēršot uzmanību gan vidējiem rādītajiem valstī, gan pilsētā, kas šogad ir nedaudz zemāki nekā pagājušajā mācību gadā. Daudz tiek strādāts angļu valodas jomā, ikdienā rezultāti ir ļoti labi, tomēr centralizētajā eksāmenā (CE) līmenis nav tik augsts. Līdzīga situācija vērojama arī latviešu valodā, turklāt 9.klases eksāmena rezultāti ir labāki, nekā 12.klases, ko var izskaidrot ar to, ka 9.klasē mazākumtautību skolās latviešu valodas eksāmens tiek kārtots kā valsts valodas, bet 12.klasē visās skolās – kā dzimtās valodas eksāmens. Stiprā puse pilsētā ir eksaktie priekšmeti, īpaši labas tradīcijas izveidojušās matemātika mācīšanā gan pirmsskolas un sākumskolas, gan pamatskolas un vidusskolas posmos. Pilsētā skolām nav reitinga, CE rezultāti ir vienīgie dati, kuri tiek izmantoti skolu savstarpējai salīdzināšanai. Katrai skolai ir sava niša, auditorija un savs mērķis. IZM ir izvirzījusi mērķi uzlabot izglītības kvalitāti un pilnveidot saturu. Arī Daugavpilī būs jārisina jautājums par vidusskolu tīkla sakārtošanu. Pilsētā (kā Latvijā kopumā) ir izcili aprīkotas profesionālās izglītības iestādes, kurās var iegūt konkurētspējīgu izglītību. Notiek diskusija par to, vai profesionālās izglītības iestādes beidzējiem ir jākārto tādi paši CE kā vispārizglītojošajās iestādēs. Izmaiņas skars arī 1.klases – jauns izglītības saturs tiek izstrādāts bērniem no 6 gadu vecuma, jo no 2018.gada 1.septembra skolas gaitas varēs uzsākt gan 7, gan 6 gadu vecumā. Pilsētā tas neradīs problēmas – vietu skolās pietiks.
DPIP Izglītības satura nodaļas vadītāja I.Sprindžuka pievērsās CE rezultātu dziļākai analīzei. Šogad pavisam pilsētā 12.klasēs ir 2629 eksāmenu rezultāti, no tiem 1574 – vispārizglītojošajās skolās, 1055 – profesionālās izglītības iestādēs. Būtisku pamatu mācībām vidusskolā veido latviešu valodas zināšanas, tāpēc ir svarīga tās apguve pamatskolā un attiecīgi eksāmens 9.klasē. Analizējot CE rezultātus pa gadiem, tiek pārbaudīta hipotēze – jo mazāk skolēnu vidusskolā, jo sliktāki rezultāti. Objektīvie iemesli tam varētu būt trīs: skolas vēlme saglabāt klasi un skolēnus ar jebkuru zināšanu līmeni; nepietiekams materiāli tehniskais nodrošinājums; nelielā noslogojuma dēļ skolotājs spiests strādāt vairākās skolās. I.Sprindžuka pievērsās arī IZM izvērstajam darbam pie kompetenču pieejas ieviešanas, uzsverot, ka ar šo pieeju saistītas četras nākamā mācību gada metodiskā darba prioritātes. No 2018.gada 1.septembra kompetenču pieeju sāks realizēt pirmsskolas izglītībā, 1.klasē un 4.klasē, tad pakāpeniski visā vispārējās izglītības posmā.
Tika uzdots jautājums par iespēju ieviest pilsētā elektronisko reģistrāciju uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, lai process būtu vienkāršāks un caurspīdīgāks. M.Isupova apliecināja, ka šī ideja jau tiek apsvērta. Vadītāja atzīmēja, ka ir vairākas pirmsskolas izglītības iestādes, kuras ir ļoti pieprasītas, tāpēc tajās nevar tikt uzņemti visi, kas vēlas. Katru gadu tiek palielināts grupu skaits ar latviešu mācību valodu mazākumtautību iestādēs, nākamajā mācību gadā tiks atvērtas 7 jaunas grupas, bet kopumā pilsētā tādu jau būs 24.
DPIP eksperte projektu jautājumos E.Balode pastāstīja par iestāžu dalību dažādos projektos, atzīmējot gan darba kvalitāti, gan pedagogu un skolēnu aktivitāti. Aktuāls ir DPIP īstenojamais ERASMUS+ projekts “Ar saskarsmi pret atkarībām”, kura pirmajā darbības gadā visās projektā iesaistītajās pašvaldībās, t.sk. Daugavpilī, veikta skolēnu, vecāku un skolotāju aptauja par attieksmi pret atkarību izraisošo vielu lietojumu un brīvā laika pavadīšanu.

PREZENTĀCIJA

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434