Publiskai apspriešanai tiek nodots „DAUGAVPILS PILSĒTAS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2018.-2025.GADAM” projekts

05.06.2018.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP) ir izstrādājusi un piedāvā publiskajai apspriešanai vidējā termiņa politikas plānošanas dokumentu „DAUGAVPILS PILSĒTAS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2018.-2025.GADAM”, kas ietver pirmsskolas, skolas, speciālās un interešu izglītības iestāžu attīstības un darbības virzienus. Stratēģiju izstrādājusi DPIP darba grupa, un dokuments tapis laikā, kad valstī notiek būtiskas pārmaiņas izglītības politikā: izglītības saturs tiek virzīts uz kompetenču pieejas ieviešanu, ir publicēts un nodots apspriešanai skolu tīkla pētījums un tiek gatavoti citi būtiski lēmumi. Jaunizstrādātās Stratēģijas mērķis ir sniegt objektīvu ieskatu izglītības jomas situācijā Daugavpils pilsētas pašvaldībā kopumā, noteikt izglītības attīstības stratēģiskos virzienus, prioritātes un plānotās rīcības līdz 2025.gadam. Papildus dokumentā tika izstrādāti pamatoti priekšlikumi Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu tīkla attīstībai, ņemot vērā esošo sociāli ekonomisko un demogrāfisko situāciju un tendences, kā arī noteikti izglītības iestāžu darbības efektivitātes novērtēšanas rādītāji. Stratēģija ir saistīta ar “Daugavpils pilsētas attīstības programmu “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam, Rīcības un investīciju plānu 2014.-2020.gadam. Stratēģijas pasākumu plāns tiks izmantots kā pamats pašvaldības ikgadējā budžeta plānošanā.
Visi interesenti, kam nav vienaldzīgi izglītības jomas jautājumi, ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus elektroniski evelina.balode@ip.daugavpils.lv līdz 2018.gada 30.jūnijam.

Stratēģijas projekts http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Normativie_dokumenti/180531_Strategija_projekts.pdf

Izziņa priekšlikumiem  Izzina.doc

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
Administratīvās un atbalsta nodaļas
eksperte projektu jautājumos
Evelīna Balode
t.65425102,
evelina.balode@ip.daugavpils.lv