Skolotāji mācās

17.01.2019.

Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (līgums Nr. 8.3.1.1/16/1/002) 5.1.apakšdarbības „Pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides programmu izstrāde pedagogiem, kuri strādā lingvistiski neviendabīgā vidē” ietvaros tiek īstenota programma latviešu valodas pilnveidei profesionālajām vajadzībām skolu pedagogiem. Šīs programmas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi C līmenī profesionālo pienākumu veikšanai. Programmas mērķgrupa ir mazākumtautību pedagogi, kuri strādā izglītības iestādēs, kas īsteno pamatskolas mazākumtautību izglītības programmu, kā arī vispārējās vidējās izglītības programmu.
Nu jau ceturto mēnesi šī programma tiek realizēta arī trīs pedagogu grupās (pirmsskolas, skolas un eksakto mācību priekšmetu pedagogu grupā) Daugavpilī. Skolotāja Ilona Bohāne dalās pieredzē: „Runājot par eksakto mācību priekšmetu grupu, šo nodarbību laikā esam jau paspējuši, lasot zinātniskus tekstus, papildināt vārdu krājumu, atkārtot gramatiskās normas un stilistikas jautājumus. Aplūkojot tēmu „Aktuāli jautājumi pedagoģijā”, diskutējām par mūsdienu skolotāju un skolēnu vajadzībām, izaicinājumiem un kompetenču pieeju, kā arī lasījām portāla „Satori” piedāvāto informāciju, runājām un ieskatījāmies „Skola2030” aktualitātēs. Aplūkojot tēmu „Mācību process skolā”, analizējām neprecīzi veidotus stundu plānu uzmetumus, strādājot grupās, tos precizējām, kā arī veidojām savus stundu plānu uzmetumus.”
Skolotājiem tas ir aizraujoši, jo tas skar viņu tiešos darba pienākumus un viss, ko viņi izmēģina, viņiem noderēs turpmākajā darbā.
Novēlam veiksmi visiem, kas šobrīd māca un mācās!

Informācija no https://valoda.lv/skolotaji-macas/