Skolu ziņas: Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs pieņēma viesus no Vācijas

01.10.2018.

Palīdzi otram, lai viņš varētu palīdzēt sev...
   2018. gadā 27.septembrī Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā viesojās Vācijas “Internationaler Bund – IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste” sociālā dienesta un PIKC Daugavpils tehnikuma pārstāvji.
   Vizītes mērķis bija iepazīties ar Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra darbu.
   Vācu dienesta darbinieki ir brīvprātīgie, kuri ir iesaistīti dažādos vispasaules projektos, piemēram, Eiropas valstis, Latvija, Polija, Ukraina, Ķīna, Turcija. Dienesta brīvprātīgo galvenais virziens ir dažādu valstu bērnu, viņu ģimeņu sociālās labklājības izpēte, kā arī viņi pēta bērnu ar speciālām vajadzībām integrāciju sabiedrībā un sniedzamo atbalsta pasākumu iespējas valstīs. Projekta rezultātā centra pārstāvji meklē cilvēku problēmu risinājumus.
Īpašu interesi viņi izrādīja par speciālo izglītību, apmeklējot Daugavpils Stropu pamatskolu – attīstības centru, kur interesējās par skolas piedāvātajiem atbalsta pasākumiem izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem. Dienesta pārstāvju lielākā rūpe ir bērnu ar speciālām vajadzībām integrācija vispārizglītojošās skolās, kurās nereti bērnu speciālās vajadzības netiek ievērotas un apmierinātas. Šādu bērnu īpašās vajadzības pazūd sistēmā bez individuālās pieejas.
   Delegāciju no Vācijas sagaidīja ar izglītojamo koncertu, kas veltīts Latvijas valsts simtgadei, kuru pārstāvji atzina par pārsteidzošu. Viesus pārsteidza bērnu sniguma augstā kvalitāte, jo īpaši visi uzsvēra bērnus ar dzirdes traucējumiem melodeklamāciju dziesmu “Silta sirds” un “Lai Rīga zied!”, kurus sagatavoja kopā ar bērniem skolas pedagogi J.Ļimonova, D.Fedosejeva un surdopedagogs L.Siņakova. Koncertā skatītājiem, kuri nepārvalda žestu valodu un pat nezina latviešu valodu, bija skaidrs un saprotams bērnu vēstījums par viņu mīlestību pret savu zemi Latviju un piederību tai. Koncertu atdzīvināja skolas deju kolektīva “Inter&Nats” izglītojamo modernā deja “Ballējam, neguļam” (vadītājs un horeogrāfs J.Butorins). Viesiem savu apsveikumu sagatavoja arī skolas mūzikas pasniedzēja, skolēnu ansambļa vadītāja Tatjana Mihejeva. Izglītojamie izpildīja diesmas “Rīgas gaiļi” un “Mana Rīga”. Skolas koncerta organizēšanā tehnisku atbalstu sniedza skolas informātikas skolotājs M.Fadejevs un direktora vietnieks metodiskajā darbā O.Borisovs.
   Attīstības centra metodiķe Ilona Valentanaviča viesiem stāstīja par skolas vēsturi, darbības principiem un skolas vērtībām. Diskusijā pastāstīja par izglītojamo individuālajām vajadzībām, diagnozēm, ar kurām bērni atnāk mācīties uz skolu, kā arī par skolas speciālistu darbu attīstības centrā, kurš nodrošina atbalstu gan Latvijas izglītojamajiem, gan ārvalstu izglītības iestāžu bērniem un viņu ģimenēm.
   Pēc sarunas viesi tika uzaicināti savām acīs skatīt skolas mācību procesa organizēšanu. Ekskursijas laikā Vācijas pārstāvjiem bija parādītas dažādu klašu telpas stundu laikā. Klātesošiem bija iespēja ne tikai paraudzīties izglītības procesu no malas, bet arī parunāt ar bērniem un pedagogiem. Viesi iepazinās ar DSPAC pedagogu N.Kuzņecovas, I.Trokšs-Traško, A.Ļvovas un S.Latiškevičas darbu klasēs, kur mācās bērni ar dažāda veida traucējumiem. Izrādīja interesi par izglītojamo sasniegumiem, zelta un sudraba balvām sportā, dambretēs un šahā. Viesi brīnījās par to, ka bērni ar speciālām vajadzībām tik pilnvērtīgi integrējas Latvijas valsts sabiedriskajā dzīvē. Apmeklējot logopēdisko kabinetu, viesiem bija liela interese iepazīties ar L.Li relaksējoši – diafragmālās elpošanas formēšanas un attīstīšanas bioloģiskās atpakaļsaites veidošanas sistēmas (BOS) aparatūru, kuru viņa izmanto, strādājot ar bērniem, kuriem ir stostīšanās.
   Skolas surdopedagoģe L.Siņakova pastāstīja par izglītojamajiem, kuriem ir III, IV, V pakāpes vājdzirdība, kā arī par tiem, kuriem ir iedzīvināti kohleārie implanti un dzirdes aparāti. Viņa runāja par metodiku, kura palīdz vājdzirdīgam bērnam apgūt skaņu veidošanās procesu, kā arī attīstīt dzirdi.
   Tika stāstīts par skolā strādājošiem vecāku klubiem “Māmiņu skola” un “Vecāku klubs”, kuros izglītojamo vecākiem ir iespēja saņemt atbalstu no skolas speciālistiem, pedagogiem. Skolas sociālais pedagogs N.Hvostova izklāstīja sava darba specifiku, iedziļinoties sociālo bērnu un ģimeņu jautājumos ikdienā, to risināšanas iespējām, kā arī par atbalstu bērniem un vecākiem, konfliktsituāciju risināšanu, sadarbību ar Valsts institūcijām. N.Hvostova stāstīja viesiem par skolā aktīvi strādājošo Atbalsts pozitīvai uzvedībai komandu un šī projekta mērķiem un uzdevumiem.
   Viesi uzzināja, ka Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā mācās bērni ar runas un valodas traucējumiem, rinolāliju, alāliju, dizartriju, VSNA I, II pakāpes, autiskā spektra traucējumiem, mācīšanās grūtībām, fiziskās attīstības traucējumiem, III, IV, V pakāpes vājdzirdību, smagiem garīgās attīstības un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Uzzināja, ka skola realizē 11 mācību programmas bērniem ar speciālām vajadzībām. Iepazinās ar to, kā ir organizēts mācību process izglītojamajiem mūsu iestādē.
  Vizītes noslēgumā abas puses vienojās turpināt sadarbību. Tiek plānota pieredzes apmaiņa izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrācijas jomā, kā arī pedagogu un speciālistu savstarpējā sadarbība. Viesi no Vācijas atvadījās ar dziļu pateicību par sirsnīgu pieņemšanu un visu durvju atvēršanu.

Informāciju sagatavoja:
DSPAC metodiķe, logopēde I.Valentanaviča,
metodiķe Z.Novicka,
sociālā pedagoģe N.Hvostova.