Skolu ziņas: Erasmus+ kursi par drošību Itālijā

08.10.2018.

  PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas pārstāves apmeklēja 2 nedēļu kursus Itālijā, Milānā, ko organizēja mācību centrs ar lielu pieredzi gan dažādu kursu organizēšanā un apmācību nodrošināšanā, gan skolēnu mācību prakšu, sadarbības projektu īstenošanā (Giovani per l’Europa). Kursi bija saistīti ar drošību gan skolā, gan darba vidē, gan šodienas sabiedrībā, globālajā pasaulē. Kursos apgūtās zināšanas noderēs jauna priekšmeta “Sabiedrības un cilvēka drošība” pasniegšanai, administrācijas darbam, nodrošinot drošu un labvēlīgu vidi izglītības iestādē. 
  Pirmajās dienās tika sniegtas teorētiskas zināšanas, piemēram, par kiberdrošību, darba vides drošību un profilaksi, lai nenotiktu nelaime, kā arī par to, kā rīkoties dabas vai tehnogēno katastrofu gadījumā (zemestrīces, cunami, vulkānu izvirdumi, ķīmiskās avārijas un tml.). Interesantākais bija pasniedzēju pieredze, strādājot ar šīm tēmām ar dažāda vecuma skolēniem. Pats galvenais - panākt jauniešu aktīvu iesaisti, līdzatbildību, drosmīgu un patstāvīgu rīcību nelaimes gadījumos. Jauniešiem jābūt sagatavotiem dažādām ārkārtas situācijām, taču vienlaicīgi nedrīkst radīt pieradumu, modrības apsīkumu. Labs ieteikums, ko pamatoja ar reāliem paraugiem, bija skolēnu veidotās īsfilmas par skolas evakuācijas plānu, rīcību zemestrīces, ugunsgrēka vai plūdu gadījumā. Pasniedzēji demonstrēja dažāda līmeņa uzdevumus, pieredzi no pasaules skolām. Drošība ir arī labvēlīga vide, kurā cilvēks var pilnveidoties, justies pasargāts. Milzīga loma šeit ir pedagogam, kam pirmajam jāpamana slēptie signāli (skolēna uzvedība, apģērbs, žesti), kas varētu liecināt par kādu apdraudējumu. Pēc teorētisko zināšanu apguves sekoja praktiskais darbs - dažādu iestāžu apmeklējums. Visspilgtāk atmiņā paliks profesionālās vidusskolas apmeklējums, kurā aptuveni 40% skolēnu ir emigranti. Vērtīga pieredze bija satikt kolēģus, skolas administrāciju un vērot atklātās stundas, kurās redzamā metodika tiek izmantota audzēkņu integrācijai.
  Apmeklējot pamatskolu, kuras darbā tiek ievērotas Picigoni metodika (kas līdzinās Montessori metodikai, bet ir atšķirības), varēja vērot bērnu ar īpašām vajadzībām integrāciju mācību procesā, sabiedrībā kopumā. Jāpiebilst, ka Itālijā kopš pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem nav speciālo izglītības iestāžu, un tas nav vienkārši. Skolā varējām vērot darba paņēmienus, kas liek saprast apkārtējo pasauli, attīstīt bērnos pētnieciskās prasmes un pašiem nonākt līdz secinājumiem. Tas ļoti atgādināja šobrīd Latvijā ieviešamos lietpratības principus izglītībā.
  Šajās dienās bija iespēja arī apmeklēt Milānas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta centrālo ēku, satikt nozares speciālistus, pavērot operatīvā dienesta darbu. Nodarbības laikā varēja iepazīties ar tehniku, tās ekipējumu, jo īpaši tādu, kas paredzēta dažādu katastrofu novēršanai pilsētās (radiācijas un ķīmiskā piesārņojuma mērījumu laboratorijas, tehnika palīdzības sniegšanai pazemē, piemēram, metro avārijās, zemestrīcēs). Glābēji demonstrēja arī ceļu satiksmes avāriju seku likvidēšanas tehniku, glābšanas ekipējumu uz ūdens. Mums bija iespēja vērot operatīvās vadības darbu, kā cilvēki strādā paaugstinātas spriedzes apstākļos, risina neordināras situācijas, kā pilsēta tiek uzraudzīta ar videonovērošanu un kā notiek treniņnodarbības. Kopējie secinājumi pēc apgūtā Itālijā, ka jābūt vienmēr sagatavotiem dažādām ārkārtas situācijām, jo tikai profilakse var glābt gan dzīvību, gan materiālās vērtības. Kursos apgūtais pakāpeniski tiks integrēts darbā, ar kursos apgūtajām tēmām iepazīstināti kolēģi gan skolā, gan pilsētā.
  Kursu organizētāji kursu saturā bija iekļāvuši arī kultūras programmu: tika apmeklēts Milānas Leonardo da Vinči zinātnes centrs, Prada muzejs, Milānas Doms u.c. kultūrvēsturiskas vietas. Bija lieliska iespēja iepazīties ar Milānas daudzveidību un krāšņumu. Pilsēta ir ļoti attīstījusies un kļuvusi par tūristu gala mērķi pēc pasaules EXPO izstādes, kas notika šajā pilsētā 2015.gadā.
 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu „PIKC -Profesija, Izglītība, Kvalitāte, Caurvijas”(2018-1-LV01-KA101-046762) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
Jolanta Kudiņa,
PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola
“Saules skola”” direktores vietniece izglītības jomā,
Evelīna Balode,
Sabiedrības un cilvēka drošības priekšmeta skolotāja