Skolu ziņas: Erasmus+ projekts par spēlēs balstītu praksi

19.07.2019.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP) 2019.gada februārī sāka īstenot divgadīgu Erasmus+ projektu "Augšup! Spēlēs balstītas prakses izstrāde migrantu bērnu iekļaušanai", ko koordinē Altea pašvaldība Spānijā. Š.g. jūlijā Itālijā Portogruaro Universitātē notika skolotāju apmācības par spēļu metodikas izmantošanu darbā, lai iekļautu klasē dažādus skolēnus (ar valodas, etnisko, sociālo pieredzi). Šajās apmācībās piedalījās skolotāji no Daugavpils 13. un 9.vidusskolas (kas izvēlētas kā projekta pilotskolas) Vineta Upeniece, Žanna Papenoka, Evita Ruļuka un DPIP pārstāve Evelīna Balode.
Daugavpils pašvaldībā ir lielākais bērnu skaits, kas atgriezušies vai ieradušies no ārzemēm. Lai bērni pēc iespējas veiksmīgāk spētu iekļauties vidē, mācīties un būt kopā ar saviem vienaudžiem, tad viena no veiksmīgākajām mācību darba metodēm ir spēle, tās elementu izmantošana mācību procesā.
Apmācību laikā kursu vadītaja Sandra Rainero sniedza ieskatu teorijā par spēlēs balstītas prakses principiem, kas paredz strukturālu pieeju un noteiktu darbību kopumu konkrēta mērķa sasniegšanai, vienlaikus attīstot sadarbības prasmes un saglabājot sacensību garu, jautrību.
Savukārt Michela Diffidenti sniedza nelielu ieskatu sociālās spēles “Ciems”(„Village”) būtībā, kā ar attēlu un dažādu psihoģisko tēlu palīdzību risināt problēmas, veidot savstarpējās attiecības, meklēt iespējamos risinājumus, attīstīt un pilnveidot savas prasmes un spējas dažādās jomās.
Paralēli teorijas izklāstam tika piedāvātas dažādas praktiskas spēles, kas deva iespēju dažādu valstu (Rumānijas, Spānijas, Ungārijas, Slovēnijas, Polijas un Latvijas) dalībniekiem iepazīt vienam otru tuvāk, sadarboties, kliedēt nedrošības sajūtu, komunicējot vienam ar otru, kas analoģiski ir raksturīgs arī bērniem, kuriem nepieciešams iekļauties vidē, sabiedrībā. Tādējādi tika demonstrēti daži praktiski piemēri, kā veicināt sadarbības prasmes un vienlaikus radīt nepiespiestu un emocionāli pozitīvu atmosfēru. Pēc katras šādas spēles tika veikta atgriezeniskā saite – kādas izjūtas un pārdomas radās, veicot uzdevumu, ko varētu mainīt un kā to varētu izmantot mācību procesā. Jāpiebilst, ka vairākas spēles un aktivitātes tika piedāvātās brīvā dabā, komunicējot ar vietējiem iedzīvotājiem, vērojot apkārtni un attīstot spēju orientēties vidē, kurā atrodas.
Tika apmeklēts arī vietējais rotaļlietu muzejs-bibliotēka Udinē. Šajā muzejā varēja aplūkot daudzveidīgas galda spēles, kuras ir pieejamas visiem vietējiem iedzīvotājiem – gan pieaugušajiem, gan bērniem ir iespēja apmeklēt šādu muzeju un lietderīgi pavadīt laiku. Plašais un daudzveidīgais spēļu klāsts pārsteidza katru apmeklētāju, kā arī rosināja vēlmi izmēģināt kādu no tām. Tika piedāvāts arī grupu darbs (Marshmallow challenge), kura laikā vajadzēja izdomāt savu stratēģiju un pieeju uzdevuma  veikšanā, pēc kura sekoja diskusija par paveikto. Arī šī spēle rosina sadarbību, komunikāciju un atraisītību, kas ir svarīgi priekšnoteikumi bērnu iekļaušanai klasē.
Pēdējās nodarbībās dalībnieki, strādājot grupās ar dažādu valstu pārstāvjiem, paši centās izveidot savu spēli, kas palīdzētu risināt kādu problēmjautājumu, kritiski izvērtēt kādu situāciju, sadarboties u.tml., lai bērniem radītu nepiespiestu situāciju darboties un komunicēt vienam ar otru, tadējādi sasniedzot izvirzīto mērķi – ar spēļu palīdzību iekļaut bērnus noteiktā vidē.
Tika sniegts arī neliels ieskats, kā, izmantojot dažādus online resursus un programmas, izveidot animācijām līdzīgas filmiņas, reklāmas.
Noslēgumā katra dalībvalsts sniedza nelielu ieskatu, kā šajās dienās gūtā pieredze un prakse tiks izmantota savās izglītības iestādēs. Pēc kursiem projekta dalībnieki jutās iedvesmoti un radošu ideju pilni, kuras noteikti tiks izmantotas ikdienas darbā ar bērniem.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu "Augšup! Spēlēs balstītas prakses izstrāde migrantu bērnu iekļaušanai" (“Level up! Designing game -based practices for migrant children inclusion” 2018-1-ES01-KA201-050626) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 13.vidusskolas
skolotāja Vineta Upeniece