Bērnu reģistrēšana 1.klasē 2023./2024.mācību gadā

2023./2024.mācību gadā mācības 1.klasē jāuzsāk bērniem, kuriem 2023.gadā aprit 7 gadi, bet atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības apguvi arī 6 gadu vecumā saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm vai 8 gadu vecumā, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinuma.

Šogad nākamo pirmklasnieku reģistrācija sāksies 1.februārī plkst.8.00 un pamatreģistrācija ilgs līdz š.g. 28.februāra plkst.16.00.

Lai reģistrētu bērnu izglītības iestādē, vecāki (aizbildņi) var izvēlēties sev ērtāko veidu:

 1. Iesniegumu var iesniegt klātienē atbilstoši katras skolas noteiktajai kārtībai:
  • Ierodoties izglītības iestādē klātienē, jāiesniedz iesniegums (veidlapa iesniegumam ierodoties klātienē .docx) un jāuzrāda vecāka (aizbildņa) personību apliecinošs dokuments, aizbildnim arī bāriņtiesas lēmums par aizbildniecības faktu.
  • Par reģistrācijas veikšanu vecākam (aizbildnim) uzreiz tiek izsniegts rakstisks apliecinājums.
 2. Iesniegumu var iesniegt attālināti, parakstot to ar drošu e-parakstu un iesūtot uz skolas oficiālo e-pastu (veidlapa iesniegumam ar elektronisko parakstu .docx):
  • Iesniedzot iesniegumu elektroniski, vecākiem jāņem vērā, ka reģistrēti tiks tikai tie iesniegumi, kas būs saņemti ne agrāk kā 1.februāra plkst.8.00
  • Lai saņemtu rakstisku apliecinājumu par bērna reģistrēšanu, vecākam (aizbildnim) vienas nedēļas laikā jāierodas izglītības iestādē.

Precīzu informāciju par nākamo pirmklasnieku uzņemšanas iespējām attiecīgajā izglītības iestādē var iegūt izvēlētās skolas mājaslapā vai sazinoties ar izglītības iestādi individuāli. Sk. kontaktu sarakstu zemāk.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad bērnu vienlaicīgi drīkstēs pieteikt tikai vienā izglītības iestādē. Ja vecāks (aizbildnis), vēlas reģistrēt bērnu citā izglītības iestādē, tad vispirms ir jāanulē  iepriekšējā izglītības iestādē iesniegtais iesniegums. Papildu reģistrācija notiks līdz š.g. 31.augustam vai visa mācību gada laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ reģistrācija nav bijusi iespējama līdz minētajam termiņam.

Vēršam vecāku uzmanību uz to, ka sakarā ar izglītības iestāžu reorganizāciju, ar šo gadu ir atcelta priekšrocība par bērna deklarētajai dzīvesvietai tuvāko izglītības iestādi, savukārt nākusi klāt jauna – priekšrocība izglītības iestādē, kurā bērns ir apguvis pirmsskolas izglītības programmu. Līdz ar to šogad priekšrocības izglītojamo uzņemšanai līdz 15.02.2023. var izmantot šādā prioritārā secībā:

 1. Izglītojamajiem izglītības iestādē, kurā tie apguvuši pirmsskolas izglītības programmu, ņemot vērā maksimālo izglītības iestādē uzņemamo izglītojamo skaitu;
 2. Izglītojamajiem, kuri ir apguvuši pirmsskolas izglītības programmu Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādē, izglītības programmas pēctecības nodrošināšanai J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā;
 3. Izglītojamie, kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas (vispārējās pamatizglītības iestādē 1.-8.klasē, vispārējās vidējās izglītības iestādē 1.-11.klasē);
 4. Izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērni;
 5. Izglītojamie ar kustību traucējumiem tajās izglītības iestādēs, kurās ir nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem. 

Izglītības iestāde 15 kalendāro dienu laikā pēc 1. klašu komplektācijas pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz 15.03.2023., rakstiski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai, ja tāda nav norādīta, – uz iesniegumā norādīto vecāka (aizbildņa) deklarēto adresi, nosūta paziņojumu par bērna iekļaušanu 1. klases pretendentu sarakstā vai atteikumu.

Pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu 1.klases pretendentu sarakstā:

 1. Vecāki līdz 30.06.2023. izglītības iestādē iesniedz bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
 2. Lēmumu par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē pieņem izglītības iestādes direktors līdz 20.08.2023.

Atteikuma gadījumā Izglītības pārvalde pēc vecāku pieprasījuma sniedz informāciju par brīvajām vietām citās izglītības iestādēs.

Aicinām vecākus (aizbildņus) savlaicīgi izvēlēties ērtāko un ātrāko veidu bērna pieteikšanai 1. klasē, t.i., iepriekš sagatavot iesniegumu un iesniegt to attālināti – ar drošu elektronisko parakstu.

Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.klasē

Vecāku iesnieguma veidlapas (.docx):

Kā var atrast pilsētas skolu piedāvātas mācību programmas?

Publiski pieejamo informāciju par mācību iestādi (tai skaitā arī mācību programmām) var iegūt arī Valsts izglītības informācijas sistēmā. Laukā “Dibinātājs” norādiet “Daugavpils pilsētas pašvaldība”.

Kontaktinformācija konsultācijām par bērnu reģistrēšanu 1.klasē

Izglītības iestādeVietneKontaktinformācija konsultācijām
Daugavpils Centra vidusskoladcv.lv/pirmkl65429872, 26011776
info@dcv.lv
Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskoladdavsk.lv65476140, 28800450
pasts@ddavsk.lv
Daugavpils Iespēju vidusskoladivsk.lvKorpuss A (Valkas iela 4a) 26103743
Korpuss B (Valkas iela 4) 65434045, 65431030
pasts@divsk.lv
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejswww.licejs.lv29530146
dtvl@ip.daugavpils.lv
Daugavpils Valstspilsētas vidusskoladvvsk.lv28831908, 28377261
pasts@dvvsk.lv
Daugavpils Zinātņu vidusskoladzvsk.lv65421923, 65440846
dzv@daugavpils.edu.lv
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijadpolvsk.lv65451001, 26306436
polu.gimnazija@dpolvsk.lv
J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolarainisskola.lv65421176
pasts@rainisskola.lv
Daugavpils 11.pamatskoladaug11psk.dautkom.lv65441303, 65441321
pasts@d11psk.lv
Daugavpils Saskaņas pamatskolasaskanas.lv65425870
pasts@saskanas.lv
Daugavpils Vienības pamatskolavienibaspsk.lv65420449, 28445560
pasts@vienibaspsk.lv
Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrsdspac.lv65441740
dspac@ip.daugavpils.lv
Uzņem bērnus, ja ir attiecīgs Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums