Bērnu reģistrēšana 1. klasē 2024./2025. mācību gadā

Drīz sāksies nākamo pirmklasnieku reģistrācija Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs. 2024./2025. mācību gadā mācības 1. klasē jāuzsāk bērniem, kuriem 2024. gadā aprit 7 gadi, bet atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības apguvi arī 6 gadu vecumā saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm vai 8 gadu vecumā, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu.

Nākamo pirmklasnieku reģistrācija izglītības iestādēs sāksies 2024. gada 1. februārī plkst. 8.00, un pamatreģistrācija ilgs līdz 2024. gada 29. februāra plkst. 16.00. Lai reģistrētu bērnu izglītības iestādē, vecāki (aizbildņi) var izvēlēties sev ērtāko veidu:

 1. Iesniegumu var iesniegt klātienē atbilstoši katras skolas noteiktajai kārtībai:
  • Ierodoties izglītības iestādē klātienē, jāiesniedz iesniegums (veidlapa iesniegumam ierodoties klātienē .docx) un jāuzrāda vecāka (aizbildņa) personību apliecinošs dokuments, aizbildnim arī bāriņtiesas lēmums par aizbildniecības faktu.
  • Izglītības iestāde vecākam (aizbildnim) uzreiz izsniegs rakstisku apliecinājumu par reģistrācijas veikšanu.
 2. Iesniegumu var iesniegt attālināti, parakstot to ar drošu e-parakstu un iesūtot uz skolas oficiālo e-pastu (veidlapa iesniegumam ar elektronisko parakstu .docx):
  • Iesniedzot iesniegumu elektroniski, vecākiem jāņem vērā, ka reģistrēti tiks tikai tie iesniegumi, kas būs saņemti ne agrāk kā 2024. gada 1. februāra plkst. 8.00.
  • Lai saņemtu rakstisku apliecinājumu par bērna reģistrēšanu, vecākam (aizbildnim) vienas nedēļas laikā jāierodas izglītības iestādē.

Precīzu informāciju par nākamo pirmklasnieku uzņemšanas iespējām attiecīgajā izglītības iestādē var iegūt izvēlētās skolas mājaslapā vai sazinoties ar izglītības iestādi individuāli (pielikums Nr. 3).

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī uz 2024./2025. mācību gadu bērnu vienlaicīgi drīkstēs pieteikt tikai vienā izglītības iestādē. Ja vecāks (aizbildnis), vēlas reģistrēt bērnu citā izglītības iestādē, tad vispirms ir jāanulē  iepriekšējā izglītības iestādē iesniegtais iesniegums. Papildu reģistrācija notiks līdz 2024. gada 31. augustam vai visa mācību gada laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ reģistrācija nav bijusi iespējama līdz minētajam termiņam.

Vēršam vecāku uzmanību uz to, ka priekšrocības izglītojamo uzņemšanai var izmantot šādā prioritārā secībā:

 1. izglītojamajiem izglītības iestādē, kurā tie apguvuši pirmsskolas izglītības programmu, ņemot vērā maksimālo izglītības iestādē uzņemamo izglītojamo skaitu;
 2. izglītojamajiem, kuri ir apguvuši pirmsskolas izglītības programmu Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestādē, izglītības programmas pēctecības nodrošināšanai J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā;
 3. izglītojamajiem, kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas (vispārējās pamatizglītības iestādē 1.-8. klasē, vispārējās vidējās izglītības iestādē 1.-11. klasē);
 4. izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērniem;
 5. izglītojamajiem ar kustību traucējumiem tajās izglītības iestādēs, kurās ir nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem. 

Izglītības iestāde līdz 2024. gada 15. martam rakstiski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai, ja tāda nav norādīta, – uz iesniegumā norādīto vecāka (aizbildņa) deklarēto dzīvesvietas adresi, nosūta paziņojumu par bērna iekļaušanu 1. klases pretendentu sarakstā vai atteikumu.

Pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu 1. klases pretendentu sarakstā:

 • vecāki līdz 2024. gada 28. jūnijam izglītības iestādē iesniedz bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);
 • lēmumu par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē pieņem izglītības iestādes direktors līdz 2024. gada 20. augustam.

Atteikuma gadījumā Izglītības pārvalde pēc vecāku pieprasījuma sniedz informāciju par brīvajām vietām citās izglītības iestādēs.

Aicinām vecākus (aizbildņus) savlaicīgi izvēlēties ērtāko un ātrāko veidu bērna pieteikšanai 1. klasē, t.i., iepriekš sagatavot iesniegumu un iesniegt to attālināti – ar drošu elektronisko parakstu.

Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.klasē

Vecāku iesnieguma veidlapas (.docx):

Kā var atrast pilsētas skolu piedāvātas mācību programmas?

Publiski pieejamo informāciju par mācību iestādi (tai skaitā arī mācību programmām) var iegūt arī Valsts izglītības informācijas sistēmā. Laukā “Dibinātājs” norādiet “Daugavpils pilsētas pašvaldība”.

Kontaktinformācija konsultācijām par bērnu reģistrēšanu 1. klasē

Izglītības iestādeMājaslapaKontaktinformācija konsultācijām
Daugavpils Centra vidusskolahttps://dcv.lv/pirmkl65429872, 26011776
info@dcv.lv
Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolawww.ddavsk.lv28800450
pasts@ddavsk.lv
Daugavpils Iespēju vidusskolahttps://divsk.lv26103743, 65435028 A korpuss (Valkas iela 4A)
65431030, 65434045 B korpuss (Valkas iela 4)
pasts@divsk.lv
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejswww.licejs.lv29530146
pasts@licejs.lv 
Daugavpils Valstspilsētas vidusskolawww.dvvsk.lv28377261, 29413698
pasts@dvvsk.lv
Daugavpils Zinātņu vidusskolawww.dzvsk.lv65440846 , 65421923,
dzv@daugavpils.edu.lv
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijahttps://www.dpolvsk.lv65451001, 26306436
polu.gimnazija@dpolvsk.lv
Daugavpils Saskaņas pamatskolawww.saskanas.lv65425870
pasts@saskanas.lv
Daugavpils Vienības pamatskolahttps://vienibaspsk.lv65420449, 28445560
pasts@vienibaspsk.lv
Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrswww.dspac.lv65441740
dspac@ip.daugavpils.lv
P.S. Uzņem bērnus, ja ir attiecīgs Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums