Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra II konference

30.10.2019.

2019.gada 23.oktobrī Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra direktore Marika Raičonoka un Izglītības metodiķe Ilona Valentanaviča organizēja II attīstības centra konferenci par tēmu “Kompetenču pieeja mācību vides pielāgošanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”. Konferenci atklāja attīstības centra direktore M.Raičonoka. Savā uzrunā konferences dalībniekiem direktore pastāstīja, ka DSPAC dotajā brīdī realizē 9 speciālās pamatizglītības un 7 speciālās pirmsskolas programmas. Skolas pedagoģiskais personāls ir daudz laika veltījis kompetenču pieejas un speciālās izglītības apguvei dažādās tālākizglītības programmās, kā arī ir praktizējoši speciālisti ar bagādu pieredzi darbā ar bērniem ar funkcionāliem attīstības traucējumiem.
DSPAC logopēde Dana Lahtionova dalījās savā darba pieredzē par tēmu “Vecāku iesaiste bērna valodas attīstīšanā un runas problēmu risināšanā”. Logopēde atzina, ka bez vecāku iesaistes pedagoģiskās korekcijas mērķi ir daudz grūtāk sasniedzami. Jau pirmajās tikšanās reizēs ar bērnu un viņu vecākiem logopēde veido uz sadarbību balstītu komunikāciju. Savas profesionālās darbības sākumā logopēde vecākiem piedāvāja aizpildīt anketu, kurā lūdz ne tikai sniegt pamatinformāciju par bērnu, bet arī pastāstīt, kā viņi redz savas atvases valodas attītības grūtības. Kā atzīst D.Lahtionova, viņai nozīmīgi ir saprast, ko izglītojamā vecāki sagaida no logopēdes. Lai veicinātu sadarbību ar vecākiem, Dana vienmēr piedāvā vairākas komunikācijas iespējas, no kurām vecāki izvēlas sev piemērotāko, tādējādi nodrošinot operatīvu un uz sadarbību vērstu komunikāciju ar vecākiem. Bērna valodas attīstība ir komandas darbs ar vienotām prasībām gan no logopēda, gan vecāku puses. Lai vecāki ne tikai noklausītos speciālista viedokli vai ieteikumus, Dana Lahtionova iesaka vecākiem iepazīties ar dažādu literatūru, kuru demonstrēja arī konferences dalībniekiem, atzīstot, ka ir daudz dažādu grāmatu, bet šīs esot viņas iecienītākās un vecākiem vieglāk uztveramās. Logopēde aktualizēja arī bērna somatisko saslimšanu un valodas attīstības mijsakarību, par kuru ir jārunā ar vecākiem. Savas uzrunas beigās Dana atgādināja slavēt gan bērnus, gan viņu vecākus pat par mazākajiem veikumiem, sniedzot viņiem motivāciju darboties tālāk.
Sākumskolas klašu skolotāja Ilona Geriņa, atklājot savu tēmu “Atbalsta materiālu izmantošana kompetenču pieejā izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām”, sākotnēji klātesošos iepazīstināja ar pieļaujamajiem atbalsta pasākumiem atbilstoši apgūstamajai speciālajai programmai.  Lielākoties bērniem ar speciālām vajadzībām tiek piedāvāts pagarināt uzdevumu pildīšanai atvēlēto laiku, tāpēc skolotāja aicināja nesteigties un mācību procesā pievērsties kvalitātes nevis kvantitātes rādītājiem. Iepazīstinot ar atgādņu lietošanas principiem un būtību, Ilona Geriņa mudināja klātesošos atgādnes padarīt bērniem personīgi nozīmīgas un ļaut bērniem pašiem atzīmēt viņam svarīgākās vietas viņu atgādnēs. Skolotājas demonstrēja arī pašas gatavotās atgādnes, kuras ir pieejamas arī attīstības centra mājaslapā www.dspac.lv. Lai uzlabotu bērnu darbspēju, skolotāja savā darbā izmanto dinamiskās pauzes, kuras ļauj nedaudz atpūsties un veic pārslēgšanās funkciju. Vienu no savām ikdienā lietotajām pauzēm I.Geriņa novadīja arī klātesošajiem. Ilona demonstrēja arī citus pašgatavotos mācību materiālus, kurus viņa izmanto savā ikdienas darbā, lai apgūtu bērniem nepieciešamās zināšanas un prasmes visās mācību jomās.  
DSPAC speciālā pedagoģe un sertificēta Montessori pedagoģe Tatjana Maņkovska prezentēja “Montessori pedagoģijas paņēmienu izmantošana matemātikas apguvē kompetenču pieejas kontekstā”. Speciālā pedagoģe pastāstīja, ka Montessorī pedagoģijā un jaunajā kompetenču pieejā ir saskatāmi daudzi krustpunkti, kuri savstarpēji sasaucas, tādējādi padarot Montessori pedagoģiju par piemērotu jaunā satura īstenošanā. T.Maņkovska atzīmēja galvenos saskares punktus, kā, piemēram, mācību iedalīšanu mācību zonās pirmsskolā. Abās pieejās tiek atzīmēta skolotāja kā novērotāja un mācību virzītāja, motivētāja loma mācību procesā. Montessorī materiāls ļauj izglītojamajam izdzīvot, palīdz bērnam saprast lietas praktiskā darbībā. Tieši šis aspekts tiek atzīmēts kompetenču izglītībā, padarot piedāvāto mācību materiālu par piemērotu jaunā mācību satura realizācijā. T.Maņkovska demonstrēja, kā pielietot dažādus Montessorī mācību materiālus matemātikas apguvē.
Tēmu “Atbalsta pasākumi matematikā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem” izvērsti izklāstīja DSPAC matemātikas un mājturības skolotāja Tatjana Tulovska. Viņa pievērsa klātesošo uzmanību speciālo programmu klasifikācijai, atzīmējot, ka mācīšanās traucējumi ir atsevišķa speciālā pamatizglītības programma un ka šie bērni var mācīties arī vispārizglītojošajās skolās. Tāpēc katram pedagogam ir jābūt gatavam darbam ar šiem bērniem. T.Tulovska pastāstīja, ka mācīšanās traucējumi nenozīmē, ka bērnam ir zems intelekta līmenis, tas nozīmē, ka bērnam ir grūtības mācīties, kas nav viens un tas pats. Skolotāja iepazīstināja arī ar DSPAC atbalsta sniegšanas sistēmu un atbalsta komandu, kā arī pastāstīja par atbalsta pasākumiem. Kā vienu no nozīmīgākajiem atbalsta pasākumiem atzīmēja pareizi izveidotas atgādnes, uzsverot, ka atbalsta pasākumi palīdz izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām apgūt mācību saturu, bet tie nedrīks kļūt par privilēģiju.
Konferences nobeigumā izglītības metodiķe I.Valentanaviča pateicās visiem par interesi šīs specifiskās, bet tik aktuālās tēmas izzināšanā. Aicināja gūtās zināšanas pielietot savā pedagoģiskajā praksē.

Informāciju sagatavoja:
 DSPAC izglītības metodiķe Z.Novicka