Par mums

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (turpmāk – DPIP) ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) budžeta iestāde, kas īsteno pašvaldības kompetenci izglītības politikas jomā.

DPIP padotībā ir pašvaldības vispārējās izglītības, interešu izglītības un profesionālās izglītības iestādes (kopā 25 iestādes). Daugavpilī darbojas 10 pirmsskolas izglītības iestādes un 13 vispārizglītojošās skolas, no kurām 7 realizē arī pirmsskolas izglītības programmas. Bērniem un jauniešiem plaši pieejama daudzveidīga interešu izglītība gan vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, gan apmeklējot Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centru “Jaunība”. DPIP padotībā darbojas Mākslu izglītības kompetences centrs „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola””. DPIP arī īsteno pārraudzību domes dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs.

DPIP veic šādas funkcijas:

 • nodrošina pašvaldības teritorijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības iegūšanu; organizē profesionālās, interešu izglītības un mūžizglītības pieejamību;
 • nodrošina Iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbību un pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību;
 • izstrādā, koordinē un realizē pašvaldības stratēģiskos un politikas plānošanas dokumentus izglītības jomā;
 • nodrošina efektīvu finanšu vadību, padotībā esošo izglītības iestāžu materiālās bāzes uzturēšanu un atbalstu informācijas tehnoloģiju jomā u.c.

DPIP veic arī šādus uzdevumus:

 • analizē un uzrauga izglītības iestāžu darbību, izglītības procesa kvalitāti, izstrādā priekšlikumus izglītības iestāžu darba uzlabošanai, sniedz metodisko palīdzību, veic izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu;
 • nodrošina bērnu tiesību aizsardzību izglītības jomā; organizē valsts noteiktās priekšmetu olimpiādes, zinātniskos lasījumus, konferences, konkursus, skates un citus pasākumus izglītības jomā;
 • saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas;
 • rīko iepirkumus, slēdz iepirkumu līgumus un veic citas darbības.

DPIP sadarbojas ar valsts, pašvaldības iestādēm, darba devēju organizācijām un citu valstu pārstāvniecībām izglītības un jaunatnes lietu jomās, kā arī jautājumos, kas skar bērnu un ģimeni.

DPIP struktūra:  

 • Administratīvā un attīstības nodaļa;
 • Izglītības satura nodaļa;
 • Informācijas tehnoloģiju nodaļa.

Daugavpils pilsētas pārvaldes nolikums un grozījumi nolikumā.