Projekti izglītības iestādēs Daugavpilī

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (2019. – 2023. gadi)

2017 (ES finansējums kopā: 304023.00 EUR)

ERASMUS+ KA2

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 2017-1-TR01-KA201-046757

“Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei” (“Outside the classroom: Extra-curricular Activities”) .pdf >

Daugavpils Krievu vidusskola-licejs

Nr.2017- 1 -FR01 -KA219-037 504_6 “Sharing the world: disability and displacement” 

http://www.licejs.lv/forweb/no_pass/Erasmus_kopabusana.pdf

Atbalsta instrumenti skolēnu domāšanas prasmju vērtēšanai (ACTS – Assessment Companion for Thinking Skills).2017-1-UK01-KA201-036571

http://www.licejs.lv/forweb/no_pass/Erasmus_ACTS.pdf

Daugavpils Valsts ģimnāzija  Nr.2017-1-DE03-KA219-035458_6 “Mobilise YOUrself – studying and working in the EU”

http://daugrc.edu.lv/portfolio-view/erasmuska2/

Daugavpils 11.pirmsskolas izglītības iestāde

Nr. 2017-l-PL0l-KA2l9-038679-4 ” Podružujace projekty – podroz do kompetencji przyszlolci”

http://www.zalaabelite.lv/erasmus-ka-2-projekts-a-jorney-to-the-competence-of-the-future-celojums-uz-nakotnes-kompetenci

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija

Nr. 2017-1-LV01-K A219-035462-1 “Born to Read”

Projekta apraksts skolas mājas lapā http://dpolvsk.lv/pdok/dok1.pdf

Projekta interaktīvs plakāts https://edu.glogster.com/glog/born-to-read/2j23wwo5qkx

Citas projekta aktivitātes skolas mājas lapā sadaļā “Projekti” http://dpolvsk.lv/?rub=2&sub=93

Projekta TwinSpace platforma: https://twinspace.etwinning.net/44148/home

Nr. 2017-l-PL0l-KA219-038456 4 ” Eduketcja matematyczna poprzez sport”

http://dpolvsk.lv/pdok/dok2.pdf   

http://dpolvsk.lv/?rub=2&st2=1&sub=93&id=7 

Pirmā starpvalstu sanāksme Polijā

http://dpolvsk.lv/?rub=2&st2=1&sub=93&id=6

Daugavpils 3.vidusskola

Nr.2017-l-ES01 -KA219-037954-5 “Virtual Reality Class For Us”

http://www.daug3vsk.lv/starptautisk-sadarbba/1050-virtual-reality-class-for-us.html

Nr.2017-l-Es01-KA219-038360-3 “Scan your city and culture with Apps”

http://www.daug3vsk.lv/starptautisk-sadarbba/1048-scan-your-city-and-culture-with-apps.html

 Nr.2017-l-PL01-KA219-038338-4 “The cultural mosaic of Europe-lnfluences and cross-influences in European civilization.”

http://www.daug3vsk.lv/starptautisk-sadarbba/1049-the-cultural-mosaic-of-europe-influences-and-cross-influences-in-european-civilization.html

Daugavpils 10.vidusskola

Nr.2017-1-PLO1-KA219-038608-5 “Skureczna edukacja, lepsza przyszloit”

 http://d10vsk.lv/images/pdf_files/Projekti/efekt_izgl_lab_nak_apraksts.pdf

Daugavpils 12.vidusskola

Nr. 2017- 1-IT02-KA219-036499 5 “News from o greener Europe “

http://www.daug12vsk.lv/Projekti/Erasmus__19_20M.htm

 ERASMUS+KA1

“Skolotājs ir mācīšanās kompetenču arhitekts” Daugavpils 3.vidusskola

http://www.daug3vsk.lv/starptautisk-sadarbba/1053-skolotjs-ir-mcans-kompetenu-arhitekts.html

“Kvalitatīva starptautiski konkurētspējīga izglītība” Daugavpils 10.vidusskola

http://d10vsk.lv/images/pdf_files/Projekti/Projekta_apraksts_CLIL.pdf

Mācību moduļu izstrāde neformālajā izglītībā Daugavpils Valsts ģimnāzija

http://daugrc.edu.lv/portfolio-view/erasmuska1/

Skolēnu apmaiņas projekts sadarbībā ar Blankenēzes ģimnāziju Hamburgā (Vācija) Daugavpils Valsts ģimnāzija 

http://daugrc.edu.lv/portfolio-view/skolenu-apmainas-projekts-2017-2018

NORDPLUS

Daugavpils 11.pirmsskolas izglītības iestāde – NR.2017/10126

“Teachers Observing Teachers: A Professional Development Tool for Every School”

http://www.zalaabelite.lv/nordplus-projekts-teachers-observing-teachers-a-professional-development-tool-for-every-school-skolotaji-novero-skolotajus-profesionalie-attistibas-riki-katrai-skolai

2016 (ES finansējums kopā: 148 656.00 EUR)

KA1

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” 2016-1-LV01-KA101-022448

http://www.saules.lv/files/uploaded/PUBLICITATE.pdf

Daugavpils 13.vidusskola 2016-1-LV01-KA101-022499

http://www.daug13vsk.lv/index.php/projekti/70-eiropas-savienibas-erasmus-programmas-pamatdarbibas-nr-1-ka1-skolu-sektora-projekts-daugavpils-13-vidusskolas-personala-mobilitate

Daugavpils 3.vidusskola 2016-1-LV01-KA101-022506

http://www.daug3vsk.lv/starptautisk-sadarbba/831-qmcbu-procesa-kvalittes-uzlaboana-skol-kompetents-skolotjs-konkurentspjgs-skolnsq.html

Daugavpils 11.pamatskola 2016-1-LV01-KA101-022399

http://daug11psk.dautkom.lv/

KA2

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 2016-1-TR01-KA201-034102

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projekta „Ar saskarsmi pret atkarībām” („HUGS NOT DRUGS”) apraksts >    

Daugavpils 10.vidusskola 2016-1-ES01-KA219-025031_5

http://www.d10vsk.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=667&Itemid=1214

Daugavpils 13. vidusskola 2016-1-UK01-KA219-024418_3

http://www.daug13vsk.lv/index.php/projekti/erasmus-skolu-sadarbibas-partneribu-projekts-skanas-apkart-mums

Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestāde 2016-1-PL01-KA219-026473_7

http://www.daugavpils13pii.lv/index.php?tab=3&nav=1&opt=150&page=0

Daugavpils 16.vidusskola 2016-1-TR01-KA219-034898_3

http://daug16vsk.lv/2016/10/20/projekts-pie-parent-involvement-in-education-to-get-sweet-results-vecaku-daliba-bernu-izglitosana-labako-rezultatu-sasniegsanai/

Daugavpils 3.vidusskola 2016-1-PL01-KA219-026661_4
http://www.daug3vsk.lv/starptautisk-sadarbba/848-learning-beauty.html

Daugavpils Vienības pamatskola 2016-1-IT02-KA219-024454_2

http://www.vienibaspsk.lv/projekti/Erasmus_plus.pdf

2015 ( ES finansējumu kopā: 197 313.00 EUR)

 Daugavpils Saskaņas pamatskola (koordinē Turcija)

Citādā mācīšanās, izmantojot IKT
(Flipped Learning with ICT – FLwICT 2015-1-TR01-KA219-021988_5)

http://www.saskanas.lv/news/30-citada-macisanas-izmantojot-ikt

http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/daugavpils-saskanas-pamatskolas-projekts-%E2%80%9Ccitada-macisanas-izmantojot-ikt%E2%80%9D-spanija

 Daugavpils 15.vidusskola (koordinē Vācija)

Eiropa, mēs ejam!

(Europe, here we come 2015-1-DE03-KA219-013736_4)

https://vsk15.lv/projekti/projekts-europe-here-we-come

 Daugavpils 11.pirmsskola (koordinē Francija)

Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā

(The plurality of the cultures in Europe for learning to live together 2015-1FR01-KA219-015257_2)

http://www.zalaabelite.lv/projekti

 Daugavpils 12.vidusskola (koordinē Turcija)

Labāka vide, labāka nākotne

(Better Environment, Better Future 2015-TR01-KA219-022118_5)

http://www.daug12vsk.lv/Projekti/Erasmus__19_20M.html

 Daugavpils 3.vidusskola (koordinē Itālija)

Lai top stāsts!

(Flip and movie 2015-1-IT02-KA219-015285_3)

http://www.daug3vsk.lv/starptautiskie-projekti/745-erasmus-qflipamovieq.html

Lai top stāsts!

(Flip and movie 2015-1-IT02-KA219-015285_3)

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (koordinē Slovākija)

ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa starp Eiropas izglītības istitūcijām >

(Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions

2015-1-SK01-KA201-008937)

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/erasmus-sadarbibas-projekts-par-valodu-apguvi

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/sacies-valodu-apguves-projekts

Daugavpils Valsts ģimnāzija

 J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas pedagogu metodisko zināšanu un prasmju pilnveide IKT un CLIL jomās. ( 2015-1-LV01-KA101-013343 )

http://dpolvsk.lv/?rub=2&st2=1&id=689 ,

 Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestāde Angļu valodas un svešvalodas metodikas apgūšana

pirmsskolas skolotājiem (”English language and methods of theaching foreign language

for pre-primary teachers”)

http://www.daugavpils13pii.lv/index.php?tab=3&nav=1&opt=132&page=0

Daugavpils 3.vidusskola

http://www.daug3vsk.lv/starptautiskie-projekti/752-erasmus-qka1q.html

2014 ( ES finansējumu kopā: 122 977.00 EUR):

Daugavpils Krievu vidusskola “Atbalsts inovācijas pieejai Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā”

http://www.licejs.lv/forweb/no_pass/Projekts.pdf

 Daugavpils 11. pamatskola Vienlīdzīgi I: „Lielā kaujas” vai zirgu izjādes kā ceļš uz skolēnu

integrāciju  (EQUAL I: “The Great Battles” or horse riding as a way of equalizing students

Nr.2014-1-PT01-KA201-0008292)

http://daug11psk.dautkom.lv/erasmus.html

http://daug11psk.dautkom.lv/ sadaļā „Projekti”- ES Erasmus+

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/vienlidzigi-un-kopa

Daugavpils 3. vidusskola  „Dzīve ir jauka” (LIFE IS GOOD  2014-1-TR01-KA201-011507 5)

 http://www.daug3vsk.lv/starptautiskie-projekti/746-erasmus-qlife-if-goodq.html

 Daugavpils 3. vidusskola

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/erasmus-starptautiska-projekta-celojums-uz-siciliju

 Daugavpils Valsts ģimnāzija

 http://zseil.edu.pl/multikey/home/

 http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_

pieredze/strat_partn_pieredze/?text_id=38603

 Daugavpils pilsētas domes īstenotais Erasmus+ projektu programmas divpusējās stratēģiskās partnerības projekts

„Efektīva plašsaziņas līdzekļu lietotprasme veselīgai paaudzei”

(“Effective Media Literacy for Healthy Generations”, nr.2014-1-TR01-KA201-013137), ko koordinē

Turcijas pilsētas Samsunas pašvaldība.

 http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/daugavpils-skolotaji-apguva-mediju-macibu-turcija

Daugavpils 3.vidusskola:  “Folk dances and songs unite us” (Tautas dejas un dziesmas mūs vieno”).

Projekts izveidots kopā ar ģimnāziju no Lietuvas. Skolēnu vecums – 10-14 gadi, finansējums – 3 410.00 EUR (Latvijas partnerim).

Projekta ietvaros iespējams apmeklēt Eiropas Parlamentu Strasbūrā 24 jauniešiem un 2 pedagogiem.

2016

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu gimnāzija

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/j.pilsudska-daugavpils-valsts-polu-gimnazijas-jauniesi-eiropas-parlamenta

Daugavpils Krievu vidusskola-licejs

http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/daugavpils-krievu-vidusskolas-liceja-vidusskoleni-iepazistas-ar-eiropas-parlamenta-darbu-strasbura

2015

Daugavpils 3.vidusskola http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/daugavpils-3.vidusskola-

es-parlamenta-strasbura-%E2%80%9Eeuroscola-2015%E2%80%9D

Konkursa pieteikuma video: https://www.youtube.com/watch?v=w45sdTs2OvY

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”. Audzēkņu braucienu atspoguļoja laikraksts „Izglītība&Kultūra” (1.,10.lpp.) >

Konkursa pieteikuma video: https://www.youtube.com/watch?v=RJxwcgc5iE0

2014…

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu gimnāzija

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/j.pilsudska-daugavpils-valsts-polu-gimnazijas-grupas-brauciens-uz-eiropas-parlamentu-strasbura

Daugavpils 12.vidusskola http://www.daug12vsk.lv/Skats_uz_pasauli_EUROSCOLA_1_242T.html

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”

https://www.daugavpils.lv/lv/80/read/2550

DPIP 12 cilvēku delegācija, 2015.gada martā, kā partneri projektā “Atpakaļ nākotnē: liecības par mūsu Eiropeisko vēsturi”

(Back to the future: on the trail of our European history), ES programmā „Eiropa pilsoņiem” (Europe for Citizens),

viesojās Itālijas pašvaldībā Scandiano un pārstāvēja Daugavpils pilsētu.

♦ Projekta kopsavilkums (angļu valodā) Project summary (ENG) >

♦ http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/daugavpils-pasvaldiba-piedalas-projektu-programma-%E2%80%9Eeiropa-pilsoniem%E2%80%9D

♦ http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/daugavpils-pilsetas-izglitibas-parvaldes-delegacija-viesojas-italija
   Projekta “Back to the Future 2015” brauciena ietvaros bija iespējams apmeklēt vairākas Skandiano (Itālija) skolas un pirmsskolas iestādes > 

♦ Slaidraide ar Skandiano skolu apmeklējumu fotoattēliem projekta “Back to the Future 2015” brauciena ietvaros > 

♦ Dzied apmeklētās skolas skolēnu koris > 

♦ The project «MigrART» was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens” >

     Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības programmas eTwinning ietvaros 2015.g.oktobrī konkursā „Nacionālā eTwinning balva 2015”

par uzvarētāju atzina Daugavpils Saskaņas pamatskolas īstenoto projektu “MAVEN – MAth Via ENglish” (projekta iesniedzēja Aļesja Šapkova),

skatītāju balvu ieguva cits Daugavpils Saskaņas pamatskolas projekts “Wall – Wizards At Language Learning”. Finālā piedalījās arī Daugavpils 16.vidusskolas projekti 

“Learn by playing” (projekta iesniedzēja Svetlana Rudjko) un “Interesting Mathematics” (projekta iesniedzēja Regīna Urbanoviča).

http://skolasvards.lv/sleja/zinas/apbalvo-labakos-skolu-sadarbibas-projektus

DPIP sadarbībā ar biedrību „Izglītības iniciatīvu centrs”,  projekts „Atbalsts romu bērniem: Gatavs mācībām!”

http://www.iic.lv/projekti/esosie-projekti/projekts-atbalsts-romu-berniem-gatavs-macibam/

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei (DPIP) 2015. g. noslēdzās partnerības projekts „Integrācijas inkubators romu bērnu un jauniešu atbalstam”

(līg. Nr. 2012.EEZ/PP/2/MAC/041/011, finansiālais atbalsts: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija) ar biedrību „Izglītības iniciatīvu centrs”.

Projekta materiāli un rekomendācijas: http://www.iic.lv/projekti/realizetie-projekti/projekts-integracijas-inkubators-romu-bernu-un-jauniesu-atbalstam/

Daugavpils pilsēta – Eiropas Padomes atbalstīto „Pilsētu un reģionu Eiropas aliance romu iekļaušanai” locekle. DPIP ir kļuvusi par kontaktorganizāciju sadarbībai.

http://www.roma-alliance.org/en/page/152-daugavpils–the-first-new-participant-of-the-alliance-in-2015.html

Renovācijas

 Par projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un

teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai” īstenošanu 

http://www.daugavpils.lv/lv/47/read/6362

http://www.daugavpils.lv/lv/47/read/5212

http://daugavpils.lv/lv/47/read/5144

http://daugavpils.lv/lv/47/read/5125

CITAS PROGRAMMAS

Mācību brauciens “Uz satura balstīta pieeja un kompetenču pilnveide, pasniedzot matemātiku un dabaszinātnes” >

BYLEC – Baltic Young Learners of English Corpus >

Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/projekta-tiksanas-vidzeme

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/projekta-tiksanas-daugavpili

http://www.grani.lv/daugavpils/60491-predstaviteli-samoupravleniy-obsudili-kak-luchshe-motivirovat-pedagogov.html

http://www.lps.lv/lv/projekti/aktivie-projekti/6-lietpratiga-parvaldiba-un-latvijas-pasvaldibu-veiktspejas-uzlabosana/2855-t4-tikla-dalibnieki-ar-izglitibas-jautajumu-risinasanu-iepazistas-daugavpili

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/projekta-tiksanas-liepaja

Projekta gaitā izstrādātais materiāls PDF >