Erasmus+ projekta „Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei” pieredzes apmaiņas vizīte Grieķijā

11.04.2019.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP) kā partneris īsteno Erasmus+ programmas projektu „Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei” (“Outside the classroom: Extra-curricular Activities” 2017-1-TR01-KA201-046757), kura koordinatori ir Sivas pašvaldības izglītības nodaļa (Turcija).  
Š.g. aprīļa sākumā notika kārtējā projekta vizīte pie projekta partnera – nevalstiskās organizācijas “PLAYING” Atēnās (Grieķijā). Organizācija projekta dalībniekus iepazīstināja ar dažādu Atēnu skolu labo praksi izglītojamo interešu izglītības jomā, kas palīdz attīstīt jauniešu talantus, papildina zināšanas mācību priekšmetos, veicina pilsonisko apziņu.
Vizītes sākumā apmeklējām Atēnu Halandrijas reģiona otro liceju (2nd Lyceum of Chalandri). Tikšanās laikā izglītojamie prezentēja dažāda veida ārpusstundu aktivitātes: radošie darbi, filmas par sociāli aktuālām tēmām (migrācija, jauniešu savstarpējās attiecības, vides un vēstures zinātnēs), veica eksperimentus, kas apliecināja jauniešu apgūto eksaktajās zinātnēs. Jauniešu daudzveidīgie dziesmu un deju priekšnesumi apliecināja to interesi kultūras jomā, tautas tradīciju saglabāšanā. Skolā pārsteidza tas, ka valda brīva un cieņpilna atmosfēra attiecībās ar pedagogiem un izglītojamajiem. Patīkami, ka jaunieši ar prieku piedalās ārpusstundu aktivitātēs un velta tam savu brīvo laiku.
Privātās pirmsskolas un pamatskolas (Hill Memorial School) apmeklējuma laikā iepazināmies ar pilsoniskās audzināšanas metodēm un programmām, kas aprobētas šajā izglītības iestādē. Piemēram, vasaras nometnes laikā izglītojamie dabā, samazinātā mērogā veido ideālās pilsētas modeli (ar visu infrastruktūru, vajadzībām), ko prezentē vecākiem un visiem interesentiem. Šajā projektā tiek pielietota starpdisciplināra pieeja, kuras laikā jaunieši kritiski un izzinoši pēta ilgtspējīgas pilsētas uzbūvi, infrastruktūru, arhitektūru, ierosina inovatīvus risinājumus. Vēlēšanu simulācijas spēle par dzīvnieku parlamentu pārliecināja, ka par politiku un pilsoniskumu var runāt ar bērniem agrīnā vecumā. Skolā bieži notiek mērķtiecīgas ilgstošas mācību ekskursijas, jo pati skola atrodas urbānistiskā Atēnu rajonā pie Atēnu Akropoles. Interesanti, ka šajā skolā praktizē vecāko skolēnu sadarbību ar jaunākajiem. Neparasta likās mūzikas stunda, kas notika pareizticīgajā kapelā, jo kapelas ēka atrodas skolas teritorijā. Kopumā skolas telpas, mūsuprāt, likās šauras, taču izmantotas ļoti racionāli un pārdomāti. Skolā par ciemiņu gidiem bija iejutušies jaunieši, kas lieliski runāja angliski un ar aizrautību stāstīja par savu skolas dzīvi.
Jauniešu centra (kas darbojas pēc stundām) apmeklējums sniedza ieskatu interešu izglītības piedāvājumā un pieprasījumā, varējām vērot daudzveidīgas nodarbības (robotikas pamati, māksla).
Atēnās atrodas arī emociju muzejs, kurā izbaudījām īpašu pedagoģisko programmu, kas apmāca jauniešus vadīt negatīvās emocijas. Šis muzejs ir pieprasīts dažāda vecuma jauniešiem kā vieta, kur notiek audzinošas un pašizzinošas nodarbības.
Atēnās, pilsētas ikdienas dzīvē, ļoti pamanāms fakts, ka jaunieši ļoti aktīvi apmeklē muzejus, kultūrobjektus kopā ar saviem pedagogiem, prot strādāt ar daudzveidīgiem vēstures avotiem.


DPIP Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
eksperte projektu jautājumos
Evelīna Balode
(tālr.65425102, e-pasts: evelina.balode@ip.daugavpils.lv)