Ikgadējā 19.Latgales angļu valodas un CLIL skolotāju metodiskā konference "Izmaiņas un izaicinājumi: angļu valodas mācīšana un 21.gadsimta prasmes"

31.10.2019.

2019./2020.mācību gada Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības atbalsta pasākumi pedagogiem tiek vērsti uz pedagoga meistarības attīstību, kvalitatīvu mācību stundu veidošanu, labas prakses popularizēšanu, ņemot vērā projekta „Skola2030” kompetenču pieeju izglītības sistēmā. Valodu joma ir viena no daudzveidīgās cilvēka darbības jomu pamatprasmēm. Angļu valodas skolotājs māca skolēnus pētīt, analizēt, salīdzināt, argumentēt un aizstāvēt savu viedokli angļu valodā. Skolotājam stundās jāapspēlē dzīves situācijas, lai skolēni runātu par visām dzīves jomām, jāpiedāvā uzdevumi – rakstīt vēstules, ziņojumus, rakstus, aprakstus –, visu, kas ir vajadzīgs skolēnu nākotnei.
Š.g. 22.oktobrī Daugavpils Centra vidusskolā notika ikgadējā 19.Latgales angļu valodas un CLIL skolotāju metodiskā konference „CHANGES and CHALLENGES: English Language Teaching and 21st Century Skills” ("Izmaiņas un izaicinājumi: angļu valodas mācīšana un 21.gadsimta prasmes"). Konferenci organizēja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde un to atbalstīja Britu padome, Latvijas angļu valodas skolotāju asociācija (LAVSA), Amerikas Informācijas centra Daugavpils nodaļa, izdevniecības Pearson Central Europe, Oxford University Press, Express Publishing, National Geographic Learning, Macmillan, Daugavpils Centra vidusskola un grāmatu veikals “Adamas”. Konferenci atklāja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Lidija Plavinska un Daugavpils Centra vidusskolas direktors Jurijs Visockis.  
Konferences laikā skolotāji apmeklēja 3 plenārsēdes un 2 darbnīcas.
Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijas prezidente Inga Linde, sasveicinoties ar konferences dalībniekiem, informēja par pagājušajā mācību gadā izpildīto darbu un plāniem uz šo mācību gadu. Inga arī informēja par profesionālās pilnveides iespējām angļu valodas un CLIL pedagogiem Latvijā un ārzemēs, kā arī par iespējām mācīties tiešsaistē.
Kopā ar Ingu konferencē piedalījās LAVSA vice-prezidents Roberts Bakmasters (Buckmaster Consulting kompānija, Jelgava) ar tēmu „Runas prasmes attīstība”. Viņš stāstīja par praktiskiem paņēmieniem, kas var palīdzēt stundās attīstīt skolēnu runas prasmes.
Plenārsēdes sesijas novadīja Agneška Hibel-Šimanska (Agnieszka Hybel-Szymanska, Polija, izdevniecība Pearson Central Europe) par tēmu “Sociālā un emocionālā inteliģence angļu valodas stundās – kāpēc tas ir svarīgi un kā to mācīt”, Jaceks Laguns (Jacek Lagun, Polija, izdevniecība Macmillan) ar tēmu “Pārlādēts stundas plāns 1.0 – pielāgojot stundas plānu, nodrošinot pusaudžus ar pastāvīgu izaicinājumu” un Tatjana Kunda (VISC vecākā referente) ar tēmu “Valsts eksāmeni angļu valodā: rezultātu apspriešana un rekomendācijas sagatavošanai”. Visi trīs ziņotāji novadīja arī darbnīcas: Agneška Hibel-Šimanska – par to, kā pievērst digitālo skolēnu uzmanību mācībām klasē; Jaceks Laguns – par to, kā izglītojamie, kas dzimuši pēc 2000.gada, ir iegremdēti digitālajās tehnoloģijās kopš dzimšanas, kas ir ietekmējis to, kā viņi mācās, tā kā viņu digitālā pasaule ir balstīta uz nepārtrauktām pārmaiņām, mums ir jāpielāgo veids, kā mēs tos mācām; Tatjana Kunda – par  vērtēšanu un kritērijiem 12.klases eksāmena rakstīšanas daļā.  
Populārās starptautiskās angļu valodas mācību grāmatu izdevniecības – Oxford University Press (OUP), Pearson, Express Publishing un Macmillan – deleģēja savus konsultantus un skolotājus multiplikatorus prezentēt jaunās mācību grāmatas un tajās izmantotos metodiskos paņēmienus. Izdevniecība OUP deva iespēju Latgales skolotājiem apmeklēt darbnīcu, kuru vadīja izdevniecības konsultante Dace Miška. Viņa runāja par  mācīšanās novērtēšanu un tās rīkus klasē. Tatjana Ginzburga (Express Publishing) novadīja 2 darbnīcas par CLIL ieviešanu sākumskolā un balansētu tehnoloģiju izmantošanu angļu valodas mācīšanā stundā. Šogad ASV Informācijas centrā Daugavpilī strādā ASV Fulbraita programmas angļu valodas mācīšanās asistente Kaili Hensli (Kaley Hensley). Viņa arī novadīja 2 darbnīcas par to, kā iekļaut skolēnus mācību programmas sastādīšanā un realizēšanā. Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja skolotāja Irina Bučinska stāstīja par to, kā attīstīt angļu valodas stundās tādu svarīgu skolēnu prasmi kā problēmrisināšanu. Daugavpils 13.vidusskolas skolotāja Jeļena Maskaļova dalījās pieredzē par darbu ar mobilajām ierīcēm (planšetdatoriem un viedtālruņiem) angļu valodas stundās.
Konferences darba diena bija ļoti produktīva. Šogad konferencē piedalījās 176 cilvēki. 162 konferences dalībnieki saņēma Britu padomes apliecinājumu par angļu valodas skolotāju profesionālās pedagoģiskās pilnveides programmas apguvi 8 akadēmisko stundu apjomā. Apliecinājumu parakstīja Zane Matesoviča, Britu padomes vadītāja Latvijā. Pateicoties izdevniecībām, katrs Latgales reģiona skolotājs saņēma dāvanas, mācību līdzekļus un palīgmateriālus.
Angļu valodas skolotāji savās anketās atzīmēja, ka 19.Latgales angļu valodas un CLIL skolotāju metodiskā konference deva viņiem iespēju gūt labas praktiskās idejas darbam un enerģiju no sadarbības ar kolēģiem un pasniedzējiem no citām valstīm.
Skolotāju viedokļi: „Latgales konference ir ļoti svarīga man kā skolotājai, tāpēc ka dod praktiskus ieteikumus, kā labāk un radošāk organizēt savu darbu stundās”;  „Konferences saturs ir mūsdienīgs, visi ziņotāji ir profesionāli”; „Piedalīšanās konferencē ir iespēja profesionālajai izaugsmei”; „Daudz informācijas, kā labāk strādāt šajā pārmaiņu laikā”; „Konference ir meistarības un pieredzes prieks labvēlīgā vidē”; „Tas ir labākais metodiskais pasākums angļu valodas skolotājiem 2019.gadā”; „Tika aktivizēta skolotāju radošā darbība, popularizētas inovācijas skolotāju darbā un veicināta valodu skolotāju pieredzes tālāknodošana”. Visi skolotāji augstu novērtēja konferences organizāciju.
Liels paldies Daugavpils Centra vidusskolai par piedāvāto iespēju novadīt konferenci skolās telpās un izmantot skolas resursus nodarbību laikā, kā arī palīdzību dalībnieku reģistrācijas procesa organizēšanā!

Informāciju sagatavoja
Ilona Ustinova
Daugavpils pilsētas angļu valodas un CLIL  skolotāju MA vadītāja, izglītības metodiķe