Skolu ziņas: Papildu atbalsts skolēniem mācībās tiek nodrošināts

08.02.2021.

Valstī turpinoties ārkārtas situācijai Covid-19 vīrusa izplatības dēļ, daudz kas no ierastā notiek atšķirīgā veidā, meklējot labākos risinājumus mācību procesa īstenošanai.
Arī Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) darbība Daugavpils 3.vidusskolas turpinās, tikai mainījies tās formāts. Projektā iesaistītie 20 skolas darbinieki – skolotāji, pedagoga palīgi un laboranti – rūpējas par to, lai ārkārtas situācijā sniegtu konkrētu atbalstu mācību procesā un nepieļautu skolēnu mācību sekmju pasliktināšanos.
Pašlaik projektā iesaistīto darbinieku tikšanās ar skolēniem nedrīkst norisināties klātienē, pēc stundām vadot viņiem nodarbības Bērnu attīstības studijā “Pēc zvana”, kā tas bija paredzēts un sākotnēji arī notika. Epidemioloģiskajai situācijai uzlabojoties, individuālas konsultācijas izglītojamiem atkal atsāksies skolas telpās. Pagaidām vienīgais veids, kā ārkārtas apstākļos ir iespējams sniegt atbalstu un nepieciešamo palīdzību skolēniem mācību vielas apgūšanā, ir ārpusstundu nodarbības, izmantojot virtuālās saziņas veidus. Mācoties attālināti, skolēni lielāko daļu mācībām paredzētā laika pavada pie viedierīces ekrāna, piedaloties tiešsaistes stundās vai pildot uzdevumus. No š.g. 4.janvāra projektā iesaistītie skolotāji sniedz konsultācijas par mācību saturu tiem skolēniem, kuriem kādu iemeslu dēļ ir grūtības apgūt nepieciešamās zināšanas vajadzīgajā līmenī un apjomā. Projekta dalībnieki, sazinoties ar mācību priekšmetu skolotājiem, noskaidro, kuriem izglītojamajiem ir nepieciešama palīdzība un papildu konsultācijas, kuras arī tiek sniegtas, izmantojot zoom.us platformu vai citus drošus saziņas veidus. Var teikt, ka šie skolotāji kļūst par palīgiem ne tikai skolēniem, bet arī priekšmetu skolotājiem un lielā mērā arī vecākiem, kuriem attālināto mācību apstākļos ne vienmēr pietiek laika un zināšanu, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu saviem bērniem.
Gan priekšmetu skolotāji, gan vecāki ir pateicīgi projektā iesaistītajiem darbiniekiem par nenoliedzami vērtīgo atbalstu skolēnu konsultēšanā, kas ļauj nostiprināt un uzlabot viņu zināšanas un sekmes. Lai gan sākotnēji projekts paredzēja atbalstu 1.-9.klašu skolēniem tieši STEM jomas priekšmetos, šī brīža situācijā mācību priekšmetu loks ir paplašināts, pieļaujot palīdzību katrā priekšmetā, kurā tas nepieciešams. Individuālas konsultācijas notiek visos mācību priekšmetos multidisciplināri, un ieguldītā darba rezultāti jau ir jūtami.
Projektā iesaistītie darbinieki, atsākoties klātienes mācībām jaunāko klašu skolēniem, ir gatavi strādāt tandēmā ar otru skolotāju, divās klašu telpās nodrošinot izglītojamiem mācības drošos epidemioloģiskos apstākļos. Bet pagaidām, turpinoties attālinātajām mācībām, projekta skolotāji joprojām būs uzticams, zinošs un drošs atbalsts pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 3.vidusskolas
metodiķe
Anita Pleša