Skolu ziņas: Sociālo pedagogu apmācības Itālijā

21.11.2019.

Daugavpils 3.vidusskolas sociālā pedagoģe Solvita Lazdāne Erasmus+ programmas projekta Nr.2019-1-LV01-KA101-060192 “Kompetences: no teorijas līdz praksei” ietvaros no 2019.gada 3. līdz 10.novembrim devās uz kursiem “Soft Skills and Emotional Intelligence for teachers and education staff”, Boloņā (Itālija) apgūt “mīkstās prasmes”, pilnveidotu emocionālo inteleģenci un publisko runu.
 Šobrīd sabiedrībā plaši tiek debatēts par kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu, kas ļautu integrēt un apvienot mācību priekšmetus, par to, ka mācību procesā nepieciešams lielāks uzsvars uz prasmēm un kompetencēm.
Latvijā tikai nesen esam sākuši runāt par “mīkstajām prasmēm”. Mīkstās prasmes (soft skills) ir zināšanas, kuras nav iekļautas kāda konkrēta mācību priekšmeta programmā, jo ir pārāk specifiskas un apgūstāmas tieši konkrētā situācijā. Piemēram, efektīvas komunikācijas, sadarbības, kreativitātes, elastīguma, patstāvības, problēmu risināšanas prasmes, plānošanas un organizēšanas prasme, stresa noturības prasme, informācijas atrašanas un pārvadīšanas prasme, citu ietekmēšanas un līderības prasme.
Tās ir lietas, kas neiekļaujas nevienā mācību priekšmetā un tanī pat laikā iekļaujas visos. Kompetencēs balstītas izglītības atslēga ir skolēna zināšanu un prasmju pilnveide. Tas nozīmē, ka absolvents rezultātā būs ne tikai zinošs, bet arī radošs, atbildīgs, komunikablāks, spēs labāk iekļauties komandā, plānot savu laiku u.tml. Viņš būs tendēts izdarīt vairāk, nekā no viņa prasa gan konkrēts uzdevums skolā, gan nākotnē darba devējs, un tieši šādus darbiniekus augstu novērtē darba tirgū.
Lai attīstītu “mīkstās prasmes”, kursos tika piedāvātas dažādas aktivitātes. Kopā ar grupas dalībniekiem bija iespēja iejusties studenta lomā un veikt dažus praktiskus vingrinājumus sadarbības, komunikācijas un problēmu risināšanas prasmju attīstīšanai, pilnveidot prasmes, kas saistītas ar sociālo atbildību, līdera prasmes, attīstīt spēju strukturēti un argumentēti paust savu viedokli, publiskās runas pezentācijas veidošanu, tika veikti dažādi  pašnovērtējuma testi par visām “mīkstajām prasmēm”, piedāvātas vairākas komplicētas metodes  objektīvākai “mīksto prasmju” attīstības līmeņa mērīšanai, praktiski uzdevumi, videotreniņi, vērtēšanas apraksti u.c., ko droši varēs izmantot ikdienas darbā ar skolēniem un skolotājiem.
Vēl aizvien esmu pārdomās par “mīkstajām prasmēm”, to nozīmi ikdienas pedagoga darbā un mūsu attieksmi pret tām. Ne velti talantīgi skolotāji atšķiras ne tikai ar zināšanu dziļumu, bet arī ar spēju izskaidrot un nodot priekšmeta zināšanas, tas ir, ar efektīvāku komunikāciju, sadarbību, kreativitāti, līderību un daudzām citām “mīkstajām prasmēm”.  
Paldies programmai Erasmus+ par unikālo iespēju attīstīties, pilnveidoties un iet līdzi pasaules laika ritmam!
Lai mums visiem kopā izdodas attīstīt savas “mīkstās prasmes”!

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu Nr.2019-1-LV01-KA101-060192 “Kompetences: no teorijas līdz praksei” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 3.vidusskolas sociālā pedagoģe
Solvita Lazdāne