Uzzini pētījuma “Attieksme pret latviešu valodu un tās mācību procesu” būtiskākos rezultātus!

12.11.2020.

Latviešu valodas aģentūra laika posmā no 2017. līdz  2020.gadam veica vērienīgu pētījumu “Attieksme pret latviešu valodu un tās mācību procesu”. Pētījuma mērķis bija izzināt skolotāju un skolēnu attieksmi pret latviešu valodas mācību procesu: kā tas norit un kā tam vajadzētu noritēt, kas kavē un kas veicina latviešu valodas apguvi.
Ar pētījuma rezultātiem iepazīstināsim 20.novembrī plkst.14.00 tiešraidē Latviešu valodas aģentūras Facebook kontā. Tiešsaistē būs iespēja arī uzdod jautājumus pētījuma darba grupai.
Kā uzsver pētījuma darba grupas vadītāja dr. Philol. Sanita Lazdiņa: “Lai izprastu attieksmi pret latviešu valodu un tās mācību procesu, svarīgi bija noskaidrot cēloņus, kuri nosaka pozitīvas vai negatīvas attieksmes veidošanos. Pētījuma dati tika iegūti, anketējot skolēnus un skolotājus, organizējot fokusgrupu diskusijas gan skolēniem, gan skolotājiem mazākumtautību skolās un skolās ar latviešu mācībvalodu un vērojot mācību stundas Rīgā un visos Latvijas reģionos. Viena no būtiskākajām atziņām ir, ka skolēni (arī mazākumtautību skolās) neapšauba nedz latviešu valodas lomu, nedz nepieciešamību to kvalitatīvi apgūt, bet rosina skolotājus vairāk domāt par mūsdienīgu pieeju latviešu valodas mācīšanā.”
Pētījuma noslēguma pasākumā tiks sniegts ieskats pētījuma plānojumā un norisē, prezentēti pētījuma rezultāti, kā arī sniegtas atbildes uz jautājumiem - kā noris latviešu valodas mācību process, kā latviešu valoda būtu jāmāca, pievēršoties latviešu valodas apguves un mācīšanās pieredzes stāstiem.
Pētījuma darba grupu vadīja Dr.Philol. Sanita Lazdiņa; visa pētījuma sagatavošanā, veikšanā un datu apstrādē piedalījās Dr.philol. Gunta Kļava, Dr.philol. Solvita Pošeiko, mag.paed. Vineta Vaivade un Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš. Datu apstrādē piedalījās Baldones vidusskolas skolotāja Dzintra Knohenfdelde. Stundu vērošanā kopā ar pētnieku grupu piedalījās  Dr.paed Diāna Laiveniece, Dr.paed. Elita Stikute, Dr.philol. Inita Vītola, kā arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentes Laine Riekstiņa, Amanda Dzērvīte, Diāna Žilinska-Ivanova un Liepājas 15.vidusskolas skolotāja Agnese Laškova.
Pētījuma rezultāti ir apkopoti 15 bukletos atbilstoši pētījuma virzieniem. Izstrādāti arī ieteikumi: valodas un valodu izglītības politikas veidotājiem; universitāšu mācībspēkiem, pedagogu profesionālās pilnveides kursu veidotājiem; mācību līdzekļu veidotājiem; vecākiem, skolotājiem; turpmāko pētījumu veicējiem. Pēc fokusgrupu diskusijām ir izveidots arī mūsdienu skolotāja un skolēna tēls un paštēls. Ar pētījuma rezultātiem varat iepazīties Latviešu valodas aģentūras mājas lapā: https://valoda.lv/petijumi/attieksme-pret-latviesu-valodu-un-tas-macibu-procesu/

Liene Valdmane
Latviešu valodas aģentūras metodiķe
liene.valdmane@gmail.com
+371 22144144, www.valoda.lv