Profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbība prakšu kvalitātes nodrošināšanā

Profesionālās izglītības prakšu kvalitātei ir svarīga loma tās atbilstībai darba tirgus prasībām, jo prakšu kvalitāte un stažēšanās uzņēmumā lielā mērā ietekmē profesionālās izglītības kvalitāti.

Sakarā ar to VISC sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļu organizēja un novadīja Fokuss grupu diskusiju prakšu vadītājiem no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem, kura notika
Daugavpils Vienības pamatskolā 2014. gada 11. martā.

Šajā diskusijā piedalījās Daugavpils Profesionālās un Tirdzniecības profesionālās vidusskolas par praksi atbildīgie profesionālās izglītības pedagogi un prakses vadītāji, kuri dalījās domās un savā pieredzē par svarīgiem faktoriem un šķēršļiem prakses kvalitātes nodrošināšanā, par to, ko profesionālās izglītības iestādes var piedāvāt uzņēmumiem un sagaidīt no tiem prakses laikā, lai veicinātu interesi un atbildību par praktikantu un prakses īstenošanas kvalitāti.

„Profesionālās izglītības un uzņēmumu sadarbība prakšu kvalitātes nodrošināšanai” ir Eiropas savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts, kurā iesaistīti partneri – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Mācību un konsultāciju centrs SIA „Baltic Bright”, Valsts izglītības satura centrs, Terrassas reģiona Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Spānija), Profesionālās izglītības iestāžu asociācija MBO Raad (Nīderlande) un Profesionālās izglītības institūts (Slovēnija). Projekta īstenošanas laiks ir no 2013. gada novembra līdz 2015. gada oktobrim.

Projekta mērķis ir uzlabot vietējo un starptautisko sākotnējās profesionālās izglītības prakšu kvalitāti, nostiprinot sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm un prakšu uzņēmumiem, pilnveidojot prakšu vadītāju prasmes atbalsta sniegšanā praktikantiem. Projekta mērķa grupas ir par praksi atbildīgie profesionālās izglītības pedagogi un prakses vadītāji, profizglītības, skolu un uzņēmumu kvalitātes vadības pārstāvji un profizglītības kvalitāti atbalstošie dienesti, politiķi.

Šāda veida diskusijas notiks visos Latvijas reģionos. Projekta ietvaros tiks izstrādāta mācību metodika un atbalsta materiāli prakšu vadītāju apmācībai un tiks organizētas kopīgas mācības prakšu vadītājiem no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem.

Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļa pateicas Daugavpils Vienības pamatskolai par atbalstu telpu un visa nepieciešamā nodrošināšanā diskusijas organizēšanai.

Informāciju sagatavoja
Lidija Plavinska
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja
t. 65407437, e-pasts:lidija.plavinska@daugavpils.lv