Latgales reģiona vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēnu radošo darbu konkursa “Manas ģimenes tradīcija” kārtība

I. Vispārīgi noteikumi.

1.1. Konkursa mērķis un sasniedzamais rezultāts

Mērķis: attīstīt skolēnu dziļāku izpratni un zināšanas par savas dzimtas bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, saglabājot un popularizējot ģimenes vērtības un ar to saistītās nemateriālās un materiālās liecības.

Sasniedzamais rezultāts:

Izglītojamie

– veido dziļaku izpratni par savas dzimtas bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, kas jāsaglabā un jāattīsta,

– izmanto iegūtās zināšanas praksē,

– attīsta patstāvīgās izziņas un pētnieciskās prasmes,

-aktualizē ģimenes vērtības, nopietni pievēršoties savas dzimtas tradīciju izpētei.

1.2. Konkursa organizatori ir Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Rusistikas un slāvistikas katedra,  Krievu valodas un kultūras centrs (KVKC), Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.

1.3. Dalība konkursā ir bezmaksas un brīvprātīga.

1.4. Konkursa radošu darbu valoda ir valsts vai ģimenes valoda (latviešu, latgaliešu, lietuviešu, krievu, poļu, baltkrievu, ukraiņu).

1.4. Konkursam iesūtītie darbi netiek recenzēti un atgriezti, un organizatori tos var izmantot arī pēc saviem ieskatiem, obligāti norādot darbu autorību.

1.5. Konkurss notiek attālināti e-formātā, darbi un pieteikumi konkursam tiek pieņemti elektroniski.

II. Konkursa dalībnieki.

Konkurss notiek Latgales reģiona vispārizglītojošo izglītības iestāžu1.-12.klašu skolēnu vidū 4 vecumgrupās:

1. – 3. klase4. – 6.  klase7. – 9. klase10. – 12. klase
Radošais darbs (stāsts, dzeja, sacerējums, eseja)

III. Konkursa norises kārtība un nosacījumi.

3.1. Konkursa posmi:

16.01. – 31.03.2023. – skolas iekšējais posms, kurā skolēnu darbus vērtē skolas žūrija un labākos darbus izvirza pilsētas konkursam (darbus vajag iesniegt elektroniski līdz 2023. gada 3. aprīlim (ieskaitot) uz DU KVKC pastu). Darbi, kas iesniegti vēlāk par norādīto termiņu, netiek pieņemti izskatīšanai;

01.04. – 23.04.2023. – noslēdzošais posms, kurā darbus vērtē konkursa žūrija: Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes docētāji, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe;

28.04.2023. – uzvarētāju un laureātu apbalvošana.

3.2. Darbu iesniegšana konkursam notiek pa DU KVKC e-pastu: kc@du.lv līdz 2023. gada 3. aprīlim plkst.16.00 ar klāt pievienotu pieteikumu.

Tālrunis uzziņām: +371 2689514 (DU KVKC vadītāja Elvīra Isajeva)

Visi darbi tiek iesniegti vienlaicīgi un vienā vēstulē no skolas.

Viens pieteikums jāiesniedz uz skolas veidlapas ar skolas direktora parakstu (skenētā formātā)  šādā formā:

Nr.Skolēna pilns vārds, uzvārdsKlaseDarba nosaukumsSkolotāja konsultanta pilns vārds un uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts
     

3.3. Prasības konkursa darbu noformēšanai:

1. – 3. klase4. – 6.  klase7. – 9. klase10. – 12. klase
Radošais darbs (stāsts, dzeja, sacerējums, eseja)

! Radošie darbi jāiesniedz elektroniskā formā.

 • Darba apjoms līdz 3 lapām + fotogrāfija (ja ir iespējams).
 • Lapas formāts – A4.
 • Brīvās malas no lapas augšas, labās malas, lapas apakšmalas 2 cm un no lapas kreisās malas – 3 cm.
 • Burtu lielums – 14 pt (fonts TimesNewRoman), atstarpes starp rindām – 1,5.

Darba titullapā jānorāda:

 • informācija par autoru (uzvārds, vārds, klase, skola);
 • informācija par skolotāju-konsultantu (uzvārds, vārds, amats, kontakttālrunis).

3.4. Darbu vērtēšanas kritēriji:

1. – 3. klase4. – 6.  klase7. – 9. klase10. – 12. klase
Radošais darbs (stāsts, dzeja, sacerējums, eseja)
 • darba unikalitāte;
 • autora individuālais stils;
 • autora spēja patiesi nodot savas emocijas;
 • tēmas atklāšanas pilnīgums;
 • bagāts vārdu krājums, spēja veidot sintaktiskās un gramatiskās struktūras;
 • literārās valodas normu ievērošana;
 • darba apjoms.

3.5. Persona, kas darbu nosūtījusi konkursam, ir atbildīga par darba autorības autentiskumu.

3.6. Iesniedzot darbu konkursam, dalībnieks piekrīt visiem kārtības punktiem.

IV. Konkursa rezultātu apkopošana.

4.1. Skolēnu radošo darbu konkursa “Manas ģimenes tradīcija” uzvarētājus nosaka konkursa žūrija.

4.2. Pamatojoties uz konkursa rezultātiem, tiks noteikti godalgoto vietu ieguvēji katrā vecumgrupā (bet ne vairāk kā viena trešdaļa no kopējā pieteikumu skaita katrā grupā). Konkursa organizatori pēc saviem ieskatiem var izveidot papildu nominācijas.

4.3. Uzvarētāji un laureāti tiek apbalvoti ar diplomiem un dāvanām, bet skolotāji konsultanti – ar konkursa organizatoru Pateicības rakstiem.

4.4. Žūrijas lēmums nav apspriežams.