Dabas aizsardzības pārvaldes metodika “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!”

Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) dabas izglītības speciālisti aicina iepazīties un izmantot pedagogu darbā izstrādāto metodisko materiālu “Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!”, kas palīdz izglītot audzēkņus par dabai draudzīgas uzvedības principiem un atkritumu negatīvo ietekmi uz dabas daudzveidību.  

Atkarībā no izglītojamo vecuma, nodarbību norise un aktivitātes ir atšķirīgas, tomēr rīcība, uz kuru mudina metodiskais materiāls, ir viena – rūpes par tīru vidi, lai dabā iešana ikvienam sagādātu prieku. Ar dažādu praktisku metožu palīdzību izglītojamajiem būs iespēja izprast rīcības, kas negatīvi ietekmē vidi ap mums, apdraudot gan savvaļas iemītniekus, gan arī pašu veselību. Piemēram, pašiem mazākajiem būs iespēja attīstīt prasmi piepildīt savu mugursomu pirms pārgājiena tā, lai pēc iespējas samazinātu tās svaru un izslēgtu lietas, no kurām pārgājiena laikā būtu vēlme atbrīvoties – kas ir visbiežākais veids, kā dabā nokļūst atkritumi. Savukārt vidusskolas vecuma izglītojamajiem būs iespēja iejusties uzņēmēja lomā, lai labāk izprastu, kā ikviena cilvēka rīcība spēj ietekmēt dabu un apkārtējos, kā arī rosinātu domāt par infrastruktūru un vides pieejamību. 

Šis materiāls dos ieguvumu: 

  • pedagogiem – gatavs metodiskais materiāls, kuru izmantot klases stundā, 
  • izglītojamiem – zināšanas un izpratne par dabas un cilvēka darbības mijiedarbību, 
  • sabiedrībai kopumā – zinošu sabiedrība  par dabai draudzīgu uzvedību, tīrāka un veselīgāka vide.  

Īsumā par Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku izstrādāto  metodisko materiālu “Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!”: 

  • Metodikā ir realizēta kompetencēs balstīta izglītības pieeja – apvienoti  vairāki mācību priekšmeti un pētniecība, kas vērsta uz skolēnu aktīvu iesaistīšanos un sadarbību, tā palīdzot skolēniem apzināties teorijas saistību ar praksi.  
  • Metodiskais materiāls katrai vecuma grupai sadalīts divās daļās: teorētiskā daļa iekštelpās ar uzdevumiem, spēlēm, aprēķiniem un diskusijām, savukārt otrā daļa paredzēta kā pārgājiens ārā, pārbaudot un nostiprinot iepriekš apgūto.  
  • Nodarbību saturs, mācību metodes, darba lapas un citi nodarbību vadīšanai nepieciešamie uzskates līdzekļiem ir pielāgoti katra vecuma klašu grupai – sākumskolas vecuma izglītojamie (1.-3.klase), pamatskolas vecuma izglītojamie (4.-6.klase un 7.-9.klase) un vidusskolas vecuma izglītojamie (10.-12.klase). Var variēt un izmantot arī citam vecumposmam ieteikto materiālu. 
  • Šo metodisko materiālu ļoti labi var izmantot pavasarī, apvienojot mācības ar dabā iešanu.  

Aicinām izmantot kādu no piedāvājumiem

  • Pašrocīgi iepazīties ar metodisko materiālu DAP mājaslapas www.daba.gov.lv sadaļā Dabas daudzveidībā Dabas izglītība Metodiskie materiāli vai www.daba.gov.lv/lv/metodiskie-materiali#daba-ejot-ko-atnesi-aiznes  
  • Konsultēties ar DAP dabas centru speciālistiem, lai varētu droši un pārliecinoši metodiku izmantotu savā ikdienas darbā DAP Latgales reģionālās administrācijas pārraugāmajā teritorijā  ar Rāznas Nacionālā parka dabas centra vadītāju Regīnu Indriķi regina.indrike@daba.gov.lv , 29139677  vai dabas izglītības speciālisti Diānu Selecku diana.selecka@daba.gov.lv , 25708126 (dabas centra darbinieka konsultācija/nodarbības paraugdemonstrējums ieinteresēto pedagogu/metodiskās apvienības klātienes sanāksmē vai attālināti, iespēju robežās, savlaicīgi saskaņojot norises laiku). 

Informāciju sagatavoja:
Regīna Indriķe,
Dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālās administrācijas
Rāznas Nacionālā parka dabas centra vadītāja