Daugavpilī pedagogi var pieteikties supervīzijām

09.09.2021.

2021.gada 7.septembrī Daugavpilī notika seminārs ZOOM platformā "Supervīziju organizēšana Daugavpils pilsētas pedagogiem". Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības metodiķe Ilze Onzule (atbildīgā par supervīziju organizēšanu Daugavpils pilsētā) informēja skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvjus par supervīziju organizēšanas procesu un iespējām Daugavpils pilsētā.

Daugavpils pilsētas pedagogi un administrācija var pieteikties supervīzijām līdz 2021.gada 17.septembrim šeit: https://docs.google.com/forms/d/14BiuOimRb8mgihNTwBlKqPEHpfc765uOCovdILI3eS0/edit

Līdz 2021.gada beigām katrs Latvijas pedagogs varēs saņemt psihoemocionālu atbalstu, piedaloties grupu supervīzijā. To nodrošinās Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinētā atbalsta programma “Supervīzijas Latvijas pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Supervīziju programmā pedagogiem sniegs īpaši pielāgotu un mērķtiecīgu atbalstu. Tādējādi ikvienam pedagogam supervīziju laikā būs iespēja apspriest un risināt gan profesionālas, gan personiskas problēmas, kompetenta supervizora vadībā meklējot jaunu skatījumu un resursus turpmākajam produktīvam un kvalitatīvam darbam.

Katrs pedagogs varēs piedalīties 10 cilvēku lielas grupas supervīzijā (trīs supervīziju stundas), un, ievērojot supervīzijas ētikas principus, būs nodalīta izglītības iestādes vadītāju (direktors, direktora vietnieks, metodiķis) un pedagogu supervīzija.

Supervizorus izvēlēsies atbilstoši publiskā iepirkuma principiem, un atkarībā no valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai grupu supervīzijas notiks vai nu klātienē, vai attālināti. Ar supervīziju organizēšanai un norisei Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādātajām vadlīnijām var iepazīties šeit: https://www.ikvd.gov.lv/lv/supervizijas-pedagogiem