Māksla kā mācīšanas un mācīšanās sastāvdaļa

Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

15.10.2021.

Daugavpils 10.vidusskolas projekta „Kompetents skolotājs – skolas attīstības pamats” (Competent teacher – the foundation for school development) ietvaros laika periodā no 2021.gada 1.oktobra līdz 7.oktobrim Daugavpils 10.vidusskolas vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju skolotāja Inga Vasiļjeva un sociālo zinību, teātra mākslas skolotāja Ilma Petrova piedalījās profesionālās pilnveides kursos "Integrative and interactive Approuches to teaching through art" (Integrējošas un interaktīvas pieejas mācīšanai, izmantojot mākslu), kas notika Grieķijā, Larisā. Projektā piedalījās pedagogi no četrām valstīm: Polijas, Spānijas, Latvijas un Grieķijas.  

Mums tika dota iespēja iepazīt Grieķijas kultūru un mākslu caur muzejiem un interaktīviem uzdevumiem, kur pašvadīti apguvām jaunu informāciju un ceļojām pa Grieķijas mākslinieku darbiem.

Kursu laikā pētījām IT rīkus un to pielietojumu mākslā un tās daudzveidīgajos žanros. Veidojot īsfilmas, radām izpratni, kā 40 minūtēs ar minimālām zināšanām var izveidot stāstus par vienu vai citu tematiku. Šo metodi var izmantot ne tikai mākslā, bet arī citos mācību priekšmetos.

Nodarbību saturs pilnīgi atbilda projekta mērķiem, kas ir saistīti ar modernu metodisko palīglīdzekļu, IKT izmantošanu mācību priekšmetu apgūšanai, kompetenču pieejas stratēģijas ieviešanai, jaunu mācību stundu koncepcijas apgūšanai un popularizēšanai.

Kursu organizatori bija sagatavojuši ļoti īpašu nodarbību, kuras laikā aplūkojām teātra mākslu kā vienu no mācību vides sastāvdaļām. Šī nodarbība sniedza zināšanas par to, kā iespējams piesaistīt klasi vienam mērķim, lai visi skolēni spētu darboties, neskatoties uz savām individuālajām spējām. Šajā nodarbībā iegūtās prasmes ļaus turpināt pilnveidot skolas darbības inovatīvo pieredzi, veidot jaunu starppriekšmetu integrētu skolotāju sadarbības modeli, pilnveidot skolēnu radošo pašizpausmi mākslā.

Pēdējā dienā mēs izbaudījām vienu no Grieķijas mazajām pērlēm Meteora klosterus, kur izjutām klinšu, pašu klosteru, kā arī dabas skaistumu. Tieši šeit ļoti dziļi izjutām neapstrīdamo un mūžīgo patiesību, ka daba ir visģeniālākais mākslinieks un pedagogs!

Mācību mobilitātē iegūtās vai aktualizētās zināšanas un kompetences būs aprobētas mācību procesā, kā arī izplatītas skolas metodiskajos pasākumos un Daugavpils pilsētas metodiskajās apvienībās.

Daugavpils 10.vidusskolas projektu: Nr:2020-1-LV01-KA101-077204 „Kompetents skolotājs – skolas attīstības pamats” (Competent teacher – the foundation for school development) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv.

Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 10.vidusskolas
vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģijas skolotāja
Inga Vasiļjeva,
sociālo zinību, teātra mākslas skolotāja
Ilma Petrova