Projekta tikšanās Daugavpilī

09.11.2015.

Daugavpilī 2015.gada 5.-6.novembrī notika Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” Izglītības un kultūras tīkla sanāksme. Projektu īsteno Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) un partneri – vairākas Latvijas pašvaldības, arī Daugavpils. Sanāksmē piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieki no dažādām Latvijas pašvaldībām.—– Sanāksmi atklāja projekta apakštīkla koordinatore Ināra Dundure, kas uzsvēra projekta ideju – mācīties vienam no otra, un izteica pateicību Daugavpils pilsētas pašvaldībai par iespēju paviesoties un iepazīt labākās izglītības idejas dzīvē. Ar Daugavpili iepazīstināja domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Dukšinskis, un viesi noklausījās domes Attīstības departamenta prezentāciju par pilsētu. Viesus uzrunāja arī Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova, kura pastāstīja par pilsētas izglītības jaunumiem, darba organizāciju un nākotnes perspektīvām. Plašu teorētisku lekciju par izglītības vietējās politikas rezultātu mērīšanu nolasīja Māris Pūķis, LPS vecākais padomnieks, projekta vadošais eksperts. Tīkla sanāksmes laikā tika apspriesti risinājumi optimālam un ilglaicīgam skolu tīklam, kā arī telpiskās mobilitātes jautājumi.
Praktiskajās nodarbībās viesi apmeklēja Daugavpils Krievu vidusskolu-liceju, kur uzzināja par skolas darbu ar talantīgajiem skolēniem, mācību un audzināšanas darba organizēšanas īpatnībām. J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā skolas direktore G.Smuļko pastāstīja par daudzvalodu vidi, mazākumtautību skolas lomu Daugavpils sabiedrībā. Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apmeklējuma laikā tika noskaidrots, kā strādā pašvaldības padotībā esošā profesionālā vidusskola. Skolas direktore I.Kokina iepazīstināja ar inovatīvām mācību programmām, sadarbību ar Daugavpils teātri un nākotnes perspektīvām, veicot skolas pārbūvi.
Kultūras programmā viesi apmeklēja Daugavpils cietoksni un M.Rotko mākslas centru, noskatījās folkloras grupas „Svātra” un Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” teātra mākslas programmas jauniešu priekšnesumus.

Uzziņai:
Projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, izmantojot Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”. Projekts ilgs no 2013.gada decembra līdz 2016.gada jūnijam. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.
Ar Norvēģijas finanšu instrumenta palīdzību, Norvēģija sekmē sociālo un ekonomisko atšķirtību mazināšanu un divpusējo attiecību stiprināšanu ar saņēmējvalstīm Eiropā. Norvēģija cieši sadarbojas ar ES atbilstoši Eiropas Ekonomiskas zonas (EEZ) līgumam. Projektā pilotpašvaldību statusā darbam vienā vai vairākos sadarbības tīklos ir iesaistītas 45 Latvijas pašvaldības.
Vairāk par projektu: http://ms.lps.lv/

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
eksperte projektu jautājumos
Evelīna Balode
t.65425102,
evelina.balode@ip.daugavpils.lv