Sācies valodu apguves projekts

21.10.2015.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde ir kļuvusi par partneri Erasmus+ projekta stratēģiskās partnerības (KA2) projektam „ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa starp Eiropas izglītības istitūcijām” („Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions”projekta nr.2015-1-SK01-KA201-008937). —–
Projekta koordinators ir Slovākija, Filozofa Konstantīna Universitāte Nitrā sadarbībā ar Trnavas augstskolu Slovākijā, projekta partneri – J.Basanavičusa proģimnāzija Viļņā, Lietuvā, Alstromeras vidusskola Zviedrijā (The Alstromer Upper Secondary School), Basku zemes pašvaldība Bilbao (Spānija) un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde. ISVA – Integrēta satura un valodas apguve (angliski – CLIL Content and Language Integrated Learning) ir svešvalodu, parasti – angļu valodas – apguve integrēti citos mācību priekšmetos. Integrēta satura un valodas mācīšana ir aktuāla tēma Eiropā un ir efektīva un praksē pierādījusi savu nozīmību. Sākotnēji, 2005.gadā, tas Daugavpilī tas aizsākās kā kopīgs projekts starp Daugavpils pilsētas pašvaldību un Britu padomi. Pēc projekta beigām Daugavpils pašvaldība turpina atbalstīt skolas un pedagogus, kas strādā pēc šīs metodikas. Tādējādi Daugavpilī šo vērtīgu pieredzi tika izlemts izmantot, lai iesaistītos straptautiskā projektā.
Viļņā 2015.gada 14.-16.oktobrī notika pirmā projekta īstenotāju starptautiskā sanāksme, kurā tika lemts par projekta administratīvajiem jautājumiem, turpmākajām aktivitātēm. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi pārstāvēja: Silvija Mickeviča – izglītības metodiķe bilingvālās izglītības un ISVA jautājumos, Ilona Ustinova – angļu valodas metodiķe, Evelīna Balode – eksperte projektu jautājumos. Jāpiebilst, ka nākamā tikšanās reize būs 2016.gada februārī, kad notiks apmācības Daugavpilī. Projekta ietvaros tiks izveidota mājaslapa, kurā tiks izvietoti mācību stundu paraugi dažādos izglītības līmeņos. Te tiks izvietotas arī paraugstundu videomateriāli un citas pedagoģiskās pieredzes izstrādes.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu „ISVA labās prakses starptautiskā apmaiņa starp Eiropas izglītības istitūcijām” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Viesu sagaidīšanas koncerts

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
eksperte projektu jautājumos
Evelīna Balode
t.65425102
evelina.balode@ip.daugavpils.lv