Skolu ziņas: Nākotnes līderi un novatori jūsu klasē

09.09.2021.

Daugavpils 10.vidusskolas projekta „Kompetents skolotājs- skolas attīstības pamats” (Competent teacher - the foundation for school development)  ietvaros laika periodā no 2021.gada 30.augusta līdz  3.septembrim skolas direktore Valija Salna, bioloģijas skolotāja Gaļina Koreņeva, angļu valodas skolotājas Larisa Romančuka un Natalia Vnukova piedalījās profesionālās pilnveides kursā ”Create the future leaders & innovators in the classroom” (Līderu un pētnieku audzināšana klasē), kas tika realizēts Limasolā, Kiprā.

Mācību grupā bija dalībnieki no dažādām ES valstīm: Lietuvas, Slovākijas, Polijas, Bulgārijas, Portugāles, Austrijas un Latvijas, pavisam 36 dažādu jomu speciālisti. Skolu pedagogi, sociālie darbinieki, projektu menedžeri, augstskolu mācībspēki papildināja savas zināšanas par līderību, tās pazīmēm un attīstīšanas iespējām kā sevī, tā arī cilvēkos, ar kuriem strādājam, kurus apmācām.

Interaktīvās nodarbībās teorētiskās zināšanas par līdera prasmēm, to pilnveidošanas paņēmieniem, novatorisma, motivēšanas nepieciešamību tika praktiski izmantotas aktivitātēs, kas palīdz gan attīstīt indivīdu, gan saliedēt kolektīvu.

Īpaši tika uzsvērta līderības un novatorisma loma mūsdienu pasaulē. Līdera darbības amplitūdas plašums tika izvērtēts un ilustrēts, balstoties uz kursu dalībnieku pieredzes stāstiem – no politisko notikumu izvērtēšanas un komentēšanas līdz pat konkrētas skolas vadības darba stila ilustrēšanai.

Īpašu interesi izraisīja lektores Angela Winstanley nodarbība par indivīda lomu, līdera īpašībām, prasmi motivēt un iedvesmot. Visas saņemtās teorētiskās zināšanas tika praktiski izmantotas lomu spēlēs un aktivitātēs, uzskatāmi demonstrējot, kā organizēt/mobilizēt darbam auditoriju, kolektīvu. Motivēšanas, iedvesmošanas, pamudināšanas aktivitātes uzskatāmi demonstrēja, kā mūsdienu līderim jāstrādā ar komandu. Daudzveidīgie uzdevumi tika vērsti ne tikai uz zināšanu aktualizēšanu, papildināšanu, bet arī uz lasītprasmes, klausīšanās un uzstāšanās prasmju pilnveidošanu.

Mūsdienu skolas kontekstā īpaši aktuālas bija kursa laikā apgūtās tēmas par nākotnes līderi, nākotnes inovācijām un risku atpazīšanu. Svarīgi bija aktualizēt izglītības darbinieku zināšanas par 21.gadsimta bērnu, jauniešu attīstību, personības veidošanos un globālo procesu ietekmi uz to.

Aktīvās diskusijās iepazinām citu valstu izglītības sistēmas īpatnības, ES skolu pieredzi. Skolas administrācijas darba stratēģijas pilnveidošanai noderīga bija nodarbība par konfliktu menedžmentu.

Kultūrvēsturiskās programmas ietvaros dalībnieki varēja iepazīties ar Kipras vēsturi, apmeklējot antīko pilsētu Kurionu, iepazīt Kipras dabu, apmeklēt vīna mājražotāju uzņēmumu.

Mobilitātes noslēgumā tika saņemts Hub of research and educational training SHIPCON sertifikāts par dalību apmācības programmā.

Mācību mobilitātē iegūtās vai aktualizētās zināšanas un kompetences būs aprobētas mācību procesā, administrācijas darba organizēšanas un vadīšanas procesā, kā arī izplatītas skolas metodiskajos pasākumos un Daugavpils pilsētas metodiskajās apvienībās.

Daugavpils 10.vidusskolas projektu: Nr:2020-1-LV01-KA101-077204 „Kompetents skolotājs- skolas attīstības pamats”  (Competent teacher - the foundation for school development) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv.

Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 10.vidusskolas direktore Valija Salna,
angļu valodas skolotājas Larisa Romančuka, Natalia Vnukova,
bioloģijas skolotāja Gaļina Koreņeva