Sniegt nepieciešamo atbalstu katram

08.07.2014.

Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centra (DIIAC) speciālistu darba mērķis, strādājot ar pirmsskolas vecuma bērniem, ir maksimāli sagatavot bērnu mācībām skolā, jo agrīna problēmu atklāšana un korekcija veicina veiksmīgas turpmākās mācības skolā.
Daugavpils pilsētas pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija ir apkopojusi 2013./2014.mācību gada laikā paveikto. Pavisam komisija izvērtēja 489 izglītojamo veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni, no tiem lielākā daļa – 304 – bija pirmsskolas vecuma bērni. Daugavpils pilsētas pašvaldība pilnā apjomā nodrošina izglītības ieguvi pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālajām vajadzībām, pilsētā ir licencētas visas speciālās pirmsskolas izglītības programmas.
Vērts atgādināt, ka mūsu pilsētā ir četras speciālās pirmsskolas izglītības iestādes: bērniem ar redzes traucējumiem, izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām, audzēkņiem ar valodas traucējumiem un bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem. Bez jau minētajām iestādēm speciālās pirmsskolas izglītības programmas bērniem ar valodas traucējumiem īsteno 2 grupas 17. un 18.pirmsskolas izglītības iestādē, viena – 20., savukārt 32.pirmsskolas izglītības iestādē darbojas divas grupas izglītojamajiem ar valodas traucējumiem un divas – ar jauktiem attīstības traucējumiem.
Realizējot dzīvē Vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepciju 2013.-2017.gadam, visās pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs tika nodrošināti logopēda pakalpojumi, kā arī atvērta jauna logopēdiskā grupa ar krievu mācību valodu 32.pirmsskolas izglītības iestādē, kas palīdzēja apmierināt vecāku pieprasījumu pēc vietām attiecīgajās izglītības programmās. Tomēr, kā novērots gan valstī, gan pilsētā, bērnu ar nopietniem valodas traucējumiem kļūst arvien vairāk, tāpēc jautājums par atbalstu šiem bērniem arī turpmāk būs aktuāls.
Veicot bērnu attīstības izvērtēšanu un lemjot par speciālās izglītības programmas nepieciešamību, pagarināšanu vai atcelšanu, pedagoģiski medicīniskā komisija konstatēja pozitīvu izaugsmes dinamiku. Bieži vecāki izsaka pateicības gan komisijas speciālistiem, gan iestāžu pedagogiem. Šajā mācību gadā īpaši veiksmīga ir bijusi 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes un 32.pirmsskolas izglītības iestādes speciālistu un skolotāju darbība. Pateicības vārdi veltāmi arī visu speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu un to vispārējo pirmsskolas izglītības iestāžu, kurās ir grupas ar speciālajām izglītības programmām, vadītājām par veiksmīgo sadarbību, sniedzot savstarpējus praktiskus ieteikumus izglītības procesa organizēšanai un atbalsta pasākumu īstenošanai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, spējot atrast optimālus un iespējami labvēlīgus risinājumus bērnu attīstībai un izaugsmei.
Daudzi vecāki šogad izmantoja iespēju vest 5 – 7 gadus vecos bērnus pie DIIAC speciālistēm V.Prokofjevas un E.Subatovičas uz bezmaksas nodarbībām skaņu izrunas traucējumu korekcijai un psihisko izziņas procesu korekcijai, kā arī uz konsultācijām un nodarbībām pie psiholoģes N.Kleščas.
Jaunajā mācību gadā, pateicoties ciešajai sadarbībai ar 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju V.Larionovu, šajā iestādē funkcionēs grupa ar latviešu mācību valodu bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kopējais grupu skaits paliks nemainīgs). Praktiski nokomplektētas un darbam gatavas visas speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu 25 grupas.
DIIAC speciālisti savu uzmanību velta arī vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, nepieciešamības gadījumā un ar vecāku atļauju novērojot izglītojamos ar uzvedības traucējumiem, mācīšanās grūtībām un veselības problēmām, tiekoties ar vecākiem un pedagogiem, lai kopīgi rastu problēmas optimālu risinājumu, lai mācības skolā sagādātu gandarījumu gan bērniem, gan vecākiem.


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centra
vadītāja
Raisa Latiša
t.65420332