VISC izstrādājis metodiskos ieteikumus latviešu valodas skolotājiem un skolēniem, kurus var izmantot, gatavojoties 2021./2022.m.g. valsts pārbaudes darbiem latviešu valodā vidējās izglītības pakāpē

Atslēgvārdi: VISC ziņas

26.01.2022.

Metodiskais materiāls ir izstrādāts, pamatojoties uz iepriekšējo mācību gadu latviešu valodas eksāmenu darbu vērtēšanā gūto pieredzi, rezultātu analīzi un centralizētā eksāmena latviešu valodā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) paraugu un programmu.  

Metodiskais materiāls paredzēts latviešu valodas skolotājiem, lai kopā ar skolēniem sagatavotos veiksmīgai valsts pārbaudes darbu nokārtošanai.

Matodiskais materiāls pieejams: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/visc-izstradajis-metodiskos-ieteikumus-latviesu-valodas-skolotajiem-un-skoleniem-kurus-var-izmantot-gatavojoties-2122-macibu-gada-valsts-parbaudes-darbiem-latviesu-valoda-videjas-izglitibas-pakape