Zināmi vidusskolēnu nokārtoto centralizēto eksāmenu rezultāti

06.07.2022.

Jūlija sākumā, kad vidusskolu absolventi saņēmuši centralizēto eksāmenu sertifikātus, Izglītības un zinātnes ministrija apkopo valsts pārbaudes rezultātus valstī, bet Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde – mūsu pilsētā. Š.g. 5.jūlijā preses konferencē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka visus klātesošos iepazīstināja ar 2021./2022. mācību gada izglītojamo sasniegumiem, respektīvi pamattermiņā kārtotajiem centralizēto eksāmenu rezultātiem.  

Šī mācību gada 12.klašu absolventi bija pēdējie, kuri kārtoja valsts pārbaudes darbus pēc “vecā standarta”, bet par jaunā standarta izpildes rezultātiem varēs runāt tikai pēc nākamā gada eksāmenu sesijas. Šogad vidusskolu beidzējiem bija jākārto trīs obligātie centralizētie eksāmeni – latviešu valoda, matemātika un angļu valoda, kā arī vismaz viens eksāmens pēc skolēna paša izvēles.

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Eksāmenu rezultātu apkopojumu veido kopā visas pilsētas izglītības iestādes (gan vispārizglītojošās, gan profesionālajās). Pavisam Daugavpils pilsētā vispārizglītojošajās skolās 12.klases skolēni nokārtoja 1394 valsts pārbaudes darbus, savukārt profesionālajās izglītības iestādēs, Daugavpils Universitātē un ieslodzījuma vietās – 907. Atsevišķos eksāmenos pilsētas rezultātu noteica dažu eksāmenu kārtojošo skolēnu rezultāts, piemēram, vācu valodu kārtoja 1 skolēns, bet Latvijas un pasaules vēsturi – 3. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem mācību gadiem, šogad ir audzis matemātikas eksāmena līmenis ne tikai valstī, bet arī pilsētā (valstī vidējais rezultāts ir 37,85%, bet Daugavpilī – 40,69%). Krievu valodā pilsētas skolēnu sniegums ir augstāks nekā valstī (valstī – 77,7%, Daugavpilī – 88,77%). Mūsu rūpe ir latviešu valodas un angļu valodas nepietiekamās prasmes vidusskolu beidzējiem, kas atspoguļojās eksāmenu rezultātos, kuri ir zemāki nekā valsts vidējais rezultāts (attiecīgi latviešu valodas eksāmena rezultāts valstī ir 52,16%, bet Daugavpilī – 42,5%, savukārt angļu valodā – valstī ir 69,07%, bet Daugavpilī – 56,28%). Varam secināt, ka iepriekšējo mācību gadu Covid-19 apstākļi ir ļoti ietekmējuši šo, humanitāro un dzīvās saziņas, mācību priekšmetu rezultātus, jo ilgstošs attālinātais mācību process mazināja iespējas plašākam šo valodu lietojumam ikdienā.

Šajā mācību gadā, lai iegūtu vidējās izglītības dokumentu, centralizētajos eksāmenos bija jāpārvar 5% barjera. Šogad to neizdevās izdarīt 31 izglītojamajam (2 skolēniem vispārizglītojošajās skolās un 29 profesionālajās izglītības iestādēs). Domājot par izglītības kvalitātes paaugstināšanu un atbildību par paveikto darbu, plānots, ka ar katru nākamo mācību gadu šis slieksnis tiks paaugstināts (attiecīgi 2022./2023.m.g. tie būs 10%, 2023./2024.m.g. – 15%, bet 2024./2025.m.g. – 20%), līdz ar to skolām ir jāstiprina pamatizglītības un vidējās izglītības kvalitāte, bet 9.klašu beidzējiem ļoti atbildīgi jāpārdomā turpmākās izglītības izvēle.

Visvairāk augstu rezultātu (virs 60%) ir piecās vispārizglītojošajās skolās: Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā, Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Daugavpils 12.vidusskolā, Daugavpils 9.vidusskolā un Daugavpils 3.vidusskolā.

Rūpe valsts līmenī ir par ķīmijas, bioloģijas un fizikas eksāmenu izvēli un rezultātu, kas būtiski ietekmē inženierzinātņu attīstību. Arī mūsu pilsētā šos eksāmenus izvēlējās kārtot diezgan neliels skolēnu skaits: ķīmiju 39 skolēni, bioloģiju – 68, fiziku – 23, kā arī šo eksāmenu rezultāts, izņemot fiziku, salīdzinot ar valsts līmeni, mums ir zemāks (ķīmijā vidējais rezultāts valstī ir 58,15%, Daugavpilī – 52,94%; bioloģijā valstī ir 66,1%, Daugavpilī – 52,73%; savukārt fizikā valstī ir 55,74%, bet Daugavpilī – 61,69%). Ceram, ka nākamajā mācību gadā pēc jaunā standarta vairāk skolēnu kārtos šos eksāmenus, jo daudzi vidusskolas posmā ir izvēlējušies “grozus”, kuros šie mācību priekšmeti tiek pasniegti padziļināti.

Runājot par latviešu valodas centralizētā eksāmena rezultātiem 9.klasēs (šogad centralizēto eksāmenu pēc “vecā standarta” kārtoja tikai mazākumtautību izglītības programmu audzēkņi), varam secināt, ka Daugavpils skolēnu sasniegums ir analogs valsts līmenim (valstī vidējais vērtējums ir 63,06%, bet Daugavpilī – 64,32%. Savukārt nākamajā mācību gadā pēc jaunā standarta vienotu centralizēto eksāmenu latviešu valodā kārtos visu izglītības iestāžu 9.klašu skolēni.

Lai skolēnu sniegums valsts pārbaudes darbos (īpaši latviešu valodā un angļu valodā) būtu augstāks, izglītības procesā iesaistītajiem jāmeklē risinājumi mācību priekšmetu mācīšanas un mācīšanās procesa uzlabošanai. Lielāka uzmanība jāpievērš latviešu valodas un angļu valodas apguvei pamatskolas posmā, nodrošinot pamatzināšanu un prasmju kvalitatīvu apguvi. Ir jādomā par priekšmeta efektīvākām mācīšanas metodēm vidusskolā, jāsniedz lielāks metodiskais atbalsts 9. un 12.klašu skolotājiem, bet nedrīkst novārtā atstāt arī neviena cita mācību priekšmeta kvalitatīvu pasniegšanu un apguvi.

Sakām paldies skolu administrācijām un pedagogiem par ieguldīto darbu skolēnu izaugsmē, bet izglītības metodiķiem par aktīvu sadarbību un iesaisti eksāmenu sesijas nodrošināšanā. Savukārt skolēniem novēlam veiksmi turpmākās izglītības un profesijas izvēlē.

Pielikumā: 2021./2022.mācību gada CE rezultāti.

Informāciju apkopoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne