Kopienu iniciatīvu konkursā “DARBĪGĀS KOPIENAS LATGALĒ – 2023” atbalstītas 12 iniciatīvas

Lai stiprinātu kopienas Latgales reģionā, biedrība “Izglītības iniciatīvu centrs” sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā organizēja kopienu iniciatīvu konkursu “Darbīgās kopienas Latgalē – 2023”. Kopienu iniciatīvu iesniegšanas termiņš konkursam noslēdzās 5. martā, un kopumā tika iesniegti 42 pieteikumi. Pēc iniciatīvu izvērtēšanas finansiālo atbalstu aktivitāšu īstenošanai lemts piešķirt 12 Latgales organizācijām un aktīvo iedzīvotāju grupām no Krāslavas, Preiļu un Rēzeknes novadiem un Daugavpils.

Sagatavošanās posmā konkursa dalībniekiem bija jāpiedalās tiešsaistes apmācībās, kuru mērķis bija palīdzēt Latgales reģiona kopienu aktīvajiem iedzīvotājiem un organizācijām uzlabot kopienu iniciatīvu plānošanai un īstenošanai nepieciešamās prasmes. Mācībās piedalījās vairāk nekā 100 interesenti. Nodarbību laikā dalībnieki definēja izaicinājumus viņu kopienās un vēlamās pārmaiņas, uzstādīja kopienas attīstības mērķus un sasniedzamos rezultātus, kā arī attīstīja savas projektu idejas. Konkursam tika iesniegti 42 pieteikumi no dažādām nevalstiskajām organizācijām, muzejiem, pašvaldības, t.sk., izglītības iestādēm, kā arī iedzīvotāju neformālām grupām.

Finansiālu atbalstu aktivitāšu īstenošanai saņēma 12 iniciatīvas: Krāslavas novadā biedrība “Laimīgi Indrā”, pašvaldības iestāde „Dagdas Kultūras centrs”, Priežmales kopiena, Dagdas aktīvo iedzīvotāju grupa un Indras vidusskolas atbalsta biedrība “Skola ar nākotni”; Preiļu novadā kopienu iniciatīvas īstenos biedrība “Jaunie spārni” un nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”; Daugavpils pilsētā – biedrība “Latgaleite”, Daugavpils iedzīvotāju iniciatīvas grupa un 26.pirmsskolas izglītības iestāde; Rēzeknes novadā – Dekšāres pagasta Iedzīvotāju konsultatīvā padome.

Konkursam iesniegtās kopienu iniciatīvu idejas veicina vietējo iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību visdažādākajos veidos, piemēram, veidojot kopienā efektīvus un ilgtspējīgus pārtikas izmantošanas paradumus vai saliedējot dažādas vietējo iedzīvotāju grupas, kas pēc Covid-19 pandēmijas un karadarbības sākuma Ukrainā ir kļuvušas mazāk aktīvas. Vairākas iniciatīvas ir vērstas uz sadarbību starp dažādām kopienām, savstarpējās uzticēšanās stiprināšanu dažāda vecuma un dzimuma cilvēku, bērnu un jauniešu vidū, kā arī kopienas saliedēšanu kopīgam darbam, lai katrs var lepoties ar sasniegto un paveikto. Atbalstu saņēmušās kopienu iniciatīvas stiprina cilvēku atbildību par savu, ģimenes un līdzcilvēku dzīvi, ticību saviem spēkiem un rosina pozitīvas pārmaiņas vietējās kopienās.

Kopienu iniciatīvu konkurss ir daļa no “Izglītības iniciatīvu centra” iniciatīvas “Darbīgās kopienas”, kas Latgales reģionā tika uzsākta 2019. gadā sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un Latgales pašvaldībām. Iniciatīvas īstenošanā iesaistījušās vairāk nekā 100 iestādes un organizācijas, kā arī ap 2000 dalībnieku,  rīkoti izglītojoši semināri un darbnīcas pedagogiem un kopienu aktīvistiem, nostiprinot sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un līdzatbildības prasmes, un motivāciju īstenot kopīgas aktivitātes savas dzīves vides uzlabošanai. Iniciatīva tiek īstenota programmas “People to People Cultural Engagement” ietvaros. Programmas mērķis ir atbalstīt vietējo kopienu aktivitātes, kas veicina sabiedrības saliedētību.   

Vairāk par iniciatīvu “Darbīgās kopienas” šeit: https://iic.lv/projekti/darbigas-kopienas/

Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv.