Pasākums “Es pasaulē!” Daugavpils pilsētas pamatskolu skolēnu pašpārvaldēm

Šī gada 18.aprīlī Daugavpils Saskaņas pamatskolā notika pasākums “Es pasaulē!”, kuru organizēja Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi projekta “Tālāk – jauniešiem ir jāveido cerības par Eiropas nākotni” ietvaros. Aktivitāšu īstenošanā iesaistījās arī projekta dalībnieces Nikola Kursīte (Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs) un Emīlija Sarkane (Daugavpils Valsts ģimnāzija).

Pasākumā piedalījās pašpārvalžu pārstāvji no Daugavpils Saskaņas pamatskolas, J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas, Daugavpils Vienības pamatskolas un Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra. Pasākuma mērķis bija veidot izpratni par 21.gs. pieprasītākajām prasmēm darba tirgū, rosinot jauniešos pilsonisko līdzdalību, sadarbību, kritisko domāšanu un problēmrisināšanu.

Skolēniem grupās vajadzēja veikt dažādus uzdevumus, kuru laikā tika aplūkotas darba tirgū pieprasītākās prasmes, kur un kā tās izpaust, kā tās attīstīt un pilnveidot skolas laikā. Skolēni nonāca pie secinājuma, ka nepieciešams pilnveidoties un attīsties nepārtraukti – gan skolā, gan ārpus tās, organizējot pasākumus, iesaistoties skolēnu pašpārvaldes darbā, attīstot savas spējas un prasmes interešu izglītībā, savu erudīciju pierādot mācību procesā. Svarīgi ir spēt izteikt savu viedokli un uzklausīt citus, uzņemties atbildību par savu rīcību, nebaidīties uzņemties iniciatīvu un būt rīcībspējīgiem, būt radošiem un kritiski domājošiem.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes īstenoto “Pilsoņu, vienlīdzības, tiesību un vērtību programmas (CERV)” (Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)) – projektu “Tālāk – jauniešiem ir jāveido cerības par Eiropas nākotni” (Young NEETs shaping EXpectations for The future of Europe (CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT, 101138336) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” metodiķe
Evita Ruļuka