Skaitļi un fakti, sākoties 2023./2024.mācību gadam

Šajā mācību gadā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (turpmāk – Izglītības pārvalde) padotībā ir 10 pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – PII), kā arī pirmsskolas izglītības programmas tiek īstenotas arī 7 vispārizglītojošās skolās (Daugavpils Zinātņu vidusskolā, Daugavpils Valstspilsētas vidusskolā, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā, Daugavpils Iespēju vidusskolā, J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā, Daugavpils Stropu pamatskolā-attīstības centrā un Daugavpils Centra vidusskolā), 13 vispārizglītojošās skolas, Mākslu izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” un Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība” (turpmāk – BJC „Jaunība”). 

Pēc Valsts Izglītības informācijas sistēmas datiem (VIIS) bērnu skaits, kuri apgūs pirmsskolas izglītības programmas šajā mācību gadā, ir 4019, kas ir par 289 bērniem mazāk nekā pagājušajā mācību gadā (2022./2023.m.g. attiecīgi bija 4308 bērni); darbosies 217 grupas, kas ir par 17 grupām mazāk nekā pagājušajā gaidā (attiecīgi 2022./2023.m.g. bija 234 grupas). 2023./2024.mācību gadā visas PII un skolu pirmsskolas izglītības grupas pirmsskolas izglītības programmas īstenos tikai valsts valodā. Pirmsskolas vecuma bērniem vairākās PII un skolās ar pirmsskolas izglītības programmām plaši tiek piedāvātas speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Visās PII un skolās, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, metodiskā mācību un rotaļu bāze atbilst programmu prasībām, tā tiek regulāri atjaunota un papildināta.

Šajā mācību gadā skolās mācās 9233 skolēni, kas ir par 46 skolēniem mazāk nekā pagājušajā mācību gadā (2022./2023.m.g. attiecīgi bija 9279 skolēni), no tiem 886 pirmklasnieki (pagājušajā mācību gadā 916) un 503 skolēni (pagājušajā gadā 533) iestājušies 10.klasē (klātienes un neklātienes vidējās izglītības programmās), savukārt MIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola”” mācās 237 audzēkņi. 2023./2024.mācību gadā vispārizglītojošajās skolās tiek uzsākta pakāpeniska pāreja uz mācībām latviešu valodā 1., 4. un 7.klasēs, kas kopumā skars 2502 skolēnus (1.klases – 886; 4.klases – 865; 7.klases – 751). Izglītības iestādes ir licencējušas atbilstošas pamatizglītības programmas. Mazākumtautību pamatizglītības programmas tiek īstenotas pārējās pamatizglītības posma klasēs. Mazākumtautību valodas prasmju apguve un zināšanas par kultūras mantojumu tiks apgūtas interešu izglītības formā saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto interešu izglītības programmas paraugu un vecāku izteikto vēlmi.

Jaunajā mācību gadā pirmsskolas izglītības grupās strādā 511 pedagogs, no kuriem 21 nodarbināts vairākās izglītības iestādēs, skolās – 819 pedagogi, no tiem 46 – vairākās izglītības iestādēs, MIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola”” – 57 pedagogi, bet BJC “Jaunība” – 60 pedagogi. Kopā pašvaldības izglītības iestādēs šajā mācību gadā strādā 1447 pedagogi. Visu pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst 2018.gada 11.septembra MK noteikumu Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām.

Ir noteiktas arī 2023./2024.mācību gada metodiskā darba prioritātes: latviskās vides stiprināšana veiksmīgam mācību procesam, digitālo resursu izmantošana mācību procesa efektivitātei, izglītojamo snieguma vērtēšanas sistēmas pilnveidošana katra izglītojamā izaugsmei, pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide labbūtības veicināšanai izglītības iestādē.

Plašāka statistiskā informācija atrodama Izglītības pārvaldes mājaslapā:  https://izglitiba.daugavpils.lv/parvalde/statistiska-informacija/.  

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne