Pieejams Indukcijas gada atbalsts jaunajiem skolotājiem – absolventiem

Indukcijas gada atbalsts pieejams jaunajiem skolotājiem dažādās izglītības iestādēs. Tā galvenais mērķis ir sekmēt pedagoģijas studiju absolventu iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicināt palikšanu skolotāja profesijā. Tuvākā uzņemšana projektā plānota no š.g. 17 .jūnija līdz 15. jūlijam, savukārt atbalsta saņemšanas periods ir no 2024. gada septembris līdz 2025. gada maijs.

Informācija par projektu un ieguvumiem gan jaunajiem skolotājiem, gan izglītības iestādēm pielikumā.

Indukcijas gada projekta mājaslapa: https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/eiropas-savienibas-strukturfondi/eiropas-socialais-fonds-plus-esf/esf-4227/

Projekta īstenošanas noteikumi: https://m.likumi.lv/ta/id/343849-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-20212027gadam-422specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-izglitibas-un-macibu-sistemu-kvalitati-ieklautibu-efektivitati-un-nozimigumu-darba-tirgu-tostarp-ar-neformalas-un-ikdienejas-macisanas-validesanas-palidzibu-lai-atbalstitu-pamatkompetencu-tostarp-uznemejdarbibas-un-digitalo-prasmju-apguvi-un-sekmejot-dualo-macibu-sistemu-un-maceklibas-ieviesanu-4227pasakuma-indukcijas-gada-ieviesana-pedagogu-sagatavosanas-studiju-programmas-istenosanas-noteikumi

Eiropas Sociālā fonda Plus projektu “Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas” (Nr. 4.2.2.7/1/23/I/001) īsteno projekta vadošais partneris Latvijas Universitāte un projekta partneri Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Projekta mērķis ir sniegt indukcijas gada atbalstu pedagoģijas studiju absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai nodrošinātu viņu tālāku iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicinātu palikšanu skolotāja profesijā.