Plašas studiju iespējas pedagoģijā un izglītības zinātnēs topošajiem studentiem Daugavpils Universitātē

Skolotājs ir viena no svarīgākajām profesijām, ko nevar aizvietot. Ja nebūtu labu un iedvesmojošu skolotāju, nebūtu arī talantīgu profesionāļu citās jomās, jo skolotājs ieinteresē, motivē un rada aizrautību mācīšanās procesā.

Daugavpils Universitāte (DU) jau daudzus gadus piedāvā plašu un daudzveidīgu pedagoģijas studiju programmu klāstu topošajiem skolotājiem.

Jau šī gada 16. jūlijā sāksies uzņemšana pamatstudijās DU īstenotajās studiju programmās.

Izvēloties īsā cikla (1. līmeņa) profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Pirmsskolas skolotājs”, absolventi divu gadu laikā (vai 2.5 gados, ja tiek izvēlētas nepilna laika studijas) iegūst skolotāja kvalifikāciju. Pēc sekmīgas programmas absolvēšanas ir iespēja strādāt pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātās struktūrās vai arī turpināt studijas profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Sākumizglītības skolotājs”.

“Sākumizglītības skolotājs” ir četru gadu profesionālā bakalaura studiju programma. Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grāds – profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā un skolotāja kvalifikācija. Pēc studijām ir iespēja strādāt atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai pirmsskolas un pamatizglītības iestādēs Latvijā un Eiropas Savienībā.

DU ir iespējams apgūt arī četrgadīgu profesionālā bakalaura studiju programmu “Skolotājs”. Studējošie izvēlas vienu no studiju īstenojamiem moduļiem – mācību jomām: Mūzika”, “Matemātika”, “Sociālā un pilsoniskā joma”, “Veselības un fiziskā aktivitāte”, “Latviešu valoda un Literatūra”, “Angļu valoda un Vācu valoda”, “Fizika un Matemātika”, “Fizika un Datorika”, “Dizains un tehnoloģijas un Angļu valoda”, “Dizains un tehnoloģijas un Datorika”, “Datorika un Angļu valoda”, “Datorika un Dizains un tehnoloģijas”, “Datorika un Matemātika”, “Bioloģija un Dabaszinības”, “Bioloģija un Angļu valoda”, “Ģeogrāfija un Bioloģija”, “Ģeogrāfija un Dabaszinības”, “Ķīmija un Bioloģija”, “Ķīmija un Dabaszinības”. Absolvējot programmu, ir iespēja strādāt izglītības iestādēs dažādās izglītības pakāpēs atbilstoši apgūtajiem izvēlētās jomas mācību priekšmetiem.

No 2024. gada profesionālā bakalaura studiju programmās “Sākumizglītības skolotājs” un “Skolotājs” arī nepilna laika studijām ir pieejamas valsts finansētas studiju vietas.

Ja augstākā izglītība jau iegūta, bet ir interese kļūt par skolotāju, DU ir iespēja 1 gada laikā iegūt skolotāja kvalifikāciju, iestājoties pirmā cikla (2. līmeņa) profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs”, kas ir valsts finansētas darba vidē balstītas studijas. Studējošo centralizētās atlases konkurss tiek izsludināts katra kalendārā gada janvārī projekta “Mācītspēks” ietvaros, un tas noslēdzas maija vidū. Studējošajiem paralēli studijām DU ir jāstrādā par skolotājiem izglītības iestādēs nepilnu darba slodzi, katru mēnesi saņemot gan skolotāja-mentora atbalstu, gan darba algu, gan stipendiju 300 EUR apmērā. Atbilstoši iegūtajai skolotāja kvalifikācijai studiju programmas absolventiem ir iespēja turpināt studijas indukcijas gada ietvaros, strādāt valsts un privātajās izglītības iestādēs, interešu izglītības iestādēs, mūzikas un mākslas skolās, sporta skolās. Par studiju iespējām un pieteikšanās termiņiem pedagoģijas un izglītības zinātņu jomā Latvijā iespējams uzzināt plašāk internetvietnē www.esiskolotajs.lv

DU ar pedagoģiju saistītas programmas pieejamas ne tikai bakalaura, bet arī maģistra un doktora līmenī.

Ja augstākā izglītība jau iegūta, zināšanas var papildināt akadēmiskā maģistra studiju programmā “Izglītības zinātnes”, kā arī tālākai akadēmiskai izaugsmei izvēlēties doktora studiju programmu “Izglītības zinātnes”.

DU ir pieejamas plašas skolotāju pārkvalifikācijas iespējas, kas ļauj iegūt jaunu pedagoga specialitāti, pamatojoties uz jau esošo izglītību un profesionālo kvalifikāciju. Šajā gadījumā, iesniedzot dokumentus izvēlētajā studiju programmā, pēc studiju kursu atzīšanas ir iespējams apgūt jaunu programmu un izvēlēto moduli, iestājoties vēlākajos studiju posmos.

Visi valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie var pretendēt uz stipendijām. Plašāku informāciju par stipendijām var iegūt DU mājaslapā  un lvportāls.lv.

DU studiju programmas ir veidotas tā, lai studējošie varētu attīstīt ne tikai akadēmiskās zināšanas, bet arī personīgās kompetences, kas nepieciešamas dinamiskā izglītības vidē. DU absolventi ir augsti novērtēti profesionāļi, kas gatavi saskarties ar mūsdienu izglītības izaicinājumiem, veicināt izglītības kvalitātes uzlabošanu Latvijā un pasaulē, spēj ne tikai sniegt zināšanas, bet arī iedvesmot, motivēt un atbalstīt katru skolēnu. Ja ir vēlme kļūt par skolotāju, DU piedāvā ideālu vidi, kur attīstīt savu potenciālu.

Uzņemšana pamatstudijās 2024./2025. akadēmiskajam gadam sāksies 16. jūlijā, kad būs iespējams pieteikties gan elektroniski portālā Latvija.lv, gan uz vietas DU uzņemšanas punktā 111. auditorijā, Vienības ielā 13.

Uzņemšana maģistra un doktora studijās DU sāksies 25. jūnijā DU uzņemšanas punktā 111. auditorijā, Vienības ielā 13.

Plašāka informācija par studiju programmām un uzņemšanas prasībām pieejama DU mājaslapā www.du.lv/gribu-studet vai uzņemšanas nodaļā, rakstot uz e-pastu uznemsana@du.lv vai zvanot pa tālr. 65421198, 26330381.