Atbalsts un sadarbība izglītojamā izaugsmei

Atbilstoši Pašvaldību likumam un Izglītības likumam pašvaldība nodrošina, lai tās dibinātajās un teritorijā izvietotajās izglītības iestādēs tiktu īstenots kvalitatīvs izglītības process, un tās teritorijā deklarētie obligātās izglītības vecumposma izglītojamie iegūtu kvalitatīvu izglītību.

Atbalsts un sadarbība izglītojamā izaugsmei ir svarīgs faktors, lai izglītojamais veiksmīgi iesaistītos mācību aktivitātēs, kā rezultātā izglītības iestādes varētu veikt sekmīgu izglītības iestādes darbības un izglītības programmu plānošanu, īstenošanu, pārraudzību un pilnveidi, kas nodrošina augstu izglītības kvalitāti valstī, pašvaldībā un konkrētajā izglītības iestādē.