Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes pieredzes apmaiņas seminārs sadarbībā ar Daugavpils Inovāciju centru “Digitālais mācību saturs mūsdienīgā izglītības procesā vienotai skolai”

2024. gada 27. februārī Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde sadarbībā ar Daugavpils Inovāciju centru organizēja pieredzes apmaiņas semināru pirmsskolas izglītības skolotājām, vadītāju/direktoru vietniekiem un metodiķiem “Digitālais mācību saturs mūsdienīgā izglītības procesā vienotai skolai”.

Pieredzes apmaiņas semināru atklāja Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Jekaterīna Jankovska, aicinot klātesošos būt atvērtiem jaunām zināšanām un mācību metodēm, uzsverot kopīgas mācīšanās nozīmi. Uzstāšanās laikā J.Jankovska pievērsa uzmanību izglītības sistēmas raksturlielumiem un nākotnes prasmēm nākotnes sabiedrībai. Savukārt vadītājas vietniece Jekaterina Krankale pedagogiem prezentēja iestādes izstrādāto digitālo līdzekli mācību satura apguvē temata “Enerģijas resursu pārvaldība” ietvaros, kas ir pieejams digitālajā vidē e-book veidā. E-book sastāv no sešām nodaļām, ietverot trīsdaļīgu mācību plānošanas modeli: aktualizāciju, apjēgšanu un refleksiju. Ar šī digitālā rīka palīdzību izglītojamie apgūst jaunas zināšanas, veidojot izpratni visās mācību jomās un vienlaicīgi attīstot caurviju prasmes un tikumus.

Aktualizācijas posmā ir svarīgi pievērst izglītojamo uzmanību, aktivizēt viņu iepriekšējās zināšanas un prasmes, sagatavot bērnus uztvert jauno saturu. E-book 1.nodaļa ir veltīta digitālai runājošai sienai, kur bērni dalās personīgajā pieredzē par apgūstamo tematu un sasaista šodien veicamo ar iepriekšējām zināšanām, kā arī spriež un komunicē sasniedzamos rezultātus. Savukārt, elektroniskās grāmatas 2.nodaļa ir bērnu izveidotais digitālais stāsts ar kura palīdzību bērni iepazīstas ar jaunu tematu un gūst motivāciju mācīties. E-book 3.nodaļa ir izstrādāta, vēršot īpašu uzmanību uz izglītojamo praktisko darbošanos trijās rosinātavās. Rosinātavu piedāvātie uzdevumi ir izstrādāti saskaņā ar apjēgšanas daļas uzdevumiem. Visiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties praktiskajās rosinātavās. Pirmajā rosinātavā pirmsskolas izglītības skolotāja Irīna Arhipova un skolotājas palīgs Jekaterina Andronova aicināja pedagogus piedalīties eksperimentālajā darbībā ar vienu no enerģijas avotiem – baterijām –, izpētīt to sastāvu, aktīvi darbojoties digitālajā vidē un izmantojot pieejamas mācību vides mūsdienīgus resursus. Otrajā rosinātavā pirmsskolas izglītības skolotājas Gaļina Kotova un Līga Bērziņa caur elektrību apkārt mums “audzināja” jaunu ideju paaudzes vienotai skolai, pievēršot uzmanību uzņēmīgumam – svarīgai īpašībai, kas veicina bērnu attīstību un sagatavo viņus veiksmīgai nākotnei. Trešajā rosinātavā vadītājas vietniece Jekaterina Krankale aicināja semināra dalībniekus “pieskarties” digitālajai elektrībai, izmantojot ikdienas mācīšanās jaunus resursus izglītības vides paplašināšanai. Pedagogi iepazinās ar vienu no mūsdienu modernajiem rīkiem – Photon izglītības robotu un Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes izstrādātā Photon izglītības paklāja izmantošanas iespējām pirmsskolā. Viena no izstrādātās e-book nodaļām ir veltīta eksperimentālajai darbībai ar vecākiem, par vecāku aktīvu iesaisti un līdzdalību mācību procesā klātesošajiem pastāstīja Irīna Arhipova, savukārt Jekaterina Krankale prezentēja izveidotu elektrodrošības noteikumu elektronisko grāmatu, kas tapa no bērnu radošajiem darbiem. E-book noslēdzošā daļa ir veltīta refleksijai, kas tika prezentēta dažādos veidos.

Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes izglītības psihologs Jūlija Tracjuka sniedza teorētisku un praktisku pieredzi par bērnu pēctecīgo sagatavošanu skolai, uzsverot emocionālās, intelektuālās un sociālās gatavības nozīmi veiksmīgā mācīšanās procesā. Semināra noslēgumā Daugavpils Inovāciju centra vadītāja Kristīna Valaine aicināja ikvienu pedagogu aktīvi izmantot centra piedāvātos resursus un veidot izglītības procesu bērniem vēl aizraujošāku!  

Sirsnīgi pateicamies Daugavpils Inovāciju centra komandai par sadarbību un sniegto iespēju pilnveidot izglītības procesu bērniem ar mūsdienīgas vides resursiem!

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece izglītības jomā
Jekaterina Krankale