Metodiskā darba prioritātes

2022./2023. mācību gada prioritātes

 • Pozitīvas un emocionāli drošas mācīšanās vides veicināšana;
 • Kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas caurvijas aktualizēšana mācību procesā;
 • Stundas efektivātes paplielināšana, kompleksu un metakognitīvu uzdevumu veidošana.

2021./2022.mācību gada prioritātes

 • Skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā.
 • Atbalsta materiālu veidošana un pasākumu īstenošana personalizācijas veicināšanai mācību procesā.
 • Lokālpatriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšana.

2020./2021.mācību gada prioritātes

 • skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā;
 • izglītības iestāžu vadības un pedagogu kompetences paaugstināšana iestādes darba pašvērtējuma procesa organizēšanā un pašnovērtējuma ziņojuma izstrādāšanā.

2019./2020.mācību gada prioritātes

• Metodiskās darbības mērķu izvirzīšana un to sasniegšana izglītības iestādē;
• Inovatīvu mācību līdzekļu veidošana visās izglītības pakāpēs;
• Vecāku izglītošana bērna izglītības atbalstam;
• Kvalitatīva mācību stunda;
• Karjeras izglītības labā prakse dažādās izglītības pakāpēs.

2018./2019.mācību gada prioritātes

 • Pedagogu savstarpējā sadarbība un komandas darbs izglītības iestādes vīzijas sasniegšanā;
 • Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstīšanā;
 • Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana izglītības procesā;
 • Izglītības iestādes un vietējās sabiedrības savstarpējās sapratnes un sadarbības veicināšana;
 • Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana izglītības procesā.

2017./2018.mācību gada prioritātes

 • Pedagogu savstarpējā sadarbība un komandas darbs izglītības iestādes vīzijas sasniegšanā;
 • Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstīšanā;
 • Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana izglītības procesā;
 • Izglītības iestādes un vietējās sabiedrības savstarpējās sapratnes un sadarbības veicināšana;
 • Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana izglītības procesā.

2016./2017. mācību gada prioritātes

•Pedagogu sadarbības veicināšana kompetenču izglītības kontekstā;
•Skolēnu un pedagogu medijpratība un digitālās kompetences attīstīšana;
•Atbalsts skolēnu pozitīvai uzvedībai;
•Atbalsts pedagogiem kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā;
•Latvijas kultūrvēsturisko vērtību apzināšanās, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei.

2015./2016. mācību gada prioritātes

1. Produktīvas un radošas mācīšanās veicināšana

2. Ģimeņu kompetenču pilnveide bērnu audzināšanā

3. Izglītojamo individuālo vajadzību nodrošināšana un respektēšana

4. Izglītojamo emocionālā audzināšana un vērtībizglītība

5. Globālās izglītības veicināšana

2014./2015. mācību gada prioritātes

1. Rezultatīvs mācību process;
2. Pedagoga metodisko un sociālo kompetenču attīstība;
3. Draudzīgas mācību vides veidošana;
4. Skolēnu sociālo prasmju veidošana kultūrvidē;
5. Atbalsts Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

2013./2014. mācību gada prioritātes

 • Starpdisciplināru prasmju aktualizēšana mācību stundā;
 • Labas veselības izpratības veicināšana;
 • Latvijas un Eiropas kultūras mantojuma izzināšanas un saglabāšanas veicināšana;
 • Labas prakses apkopošana un popularizēšana;
 • Individuālas pieejas sekmēšana katram skolēnam

2012./2013.mācību gada prioritātes

• skolēnu mācību motivācijas veicināšana;

• darbs ar talantīgajiem bērniem;

• atbalsts skolotājiem inovatīvo mācību metožu apguvē un izvēlē;

• dzīvesprasmju apguves sekmēšana;

• skolēnu pilsoniskās apziņas veicināšana.