Bilingvālā izglītība

Kompetenču pieeja mācību procesā >

 Pilsētas mazākumtautību skolas >

Pētījumi bilingvālaja izglītībā Daugavpils izglītības iestādēs >

Istenojamie projekti >

Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu bilingvālās izglītības koordinatoru metodiskās apvienības reglaments >

Pasākumi bilingvālās izglītības pārraudzības un attīstības jomā:

♦ 2016./2017. m. g. >

♦ 2015./2016. m. g. >

♦ 2014./2015. m. g. >

♦ 2013./2014. m. g. >

♦ 2012./2013. m. g. > 

Atbalsta materiāli skolotājiem

  Atgādnes matemātikā 7.-9. klasēm (14.08.2019.) >

Atbalsta semināri >

♦ Projekta “Dabaszinību mācīšana bilingvāli vai latviešu valodā 1.-4. klasē” materiāli:

♦ Prezentācijas dabaszinībās 1. klasei [zip] >

♦ Virtuālās metodiskās skates materiāli [rar] >

 CLIL Daugavpils pilsētas skolās >

♦ CLIL nedēļas pasākumu kārtība >

Pirmsskola

„Sveiki!” – materiāls latviešu valodas apguvei un atkārtošanai vasarā pirms skolas gaitu uzsākšanas >

Pirmsskolas izglītības skolotāja ikdienas latviešu valodas vārdnīca >

Metodisko lasījumu “Latviešu valodas apguve agrīnā un jaunākā vecuma grupās”kārtība > Pielikums >

Informatīvais materiāls vecākiem bērnu pilsoniskajā un patriotiskajā audzināšanā >

♦ Aptauja par latviešu valodas apguvi mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs 2016.gada novembrī >

Metodiskās konferences “Latviešu valodas apguve pirmsskolā” materiāli >

♦ Mācību materiālu krājums “Mācīties latviešu valodu ar prieku-2” (.rar ) >

♦ Mācību materiālu krājums “Mācīties latviešu valodu ar prieku” (.rar ) > 

♦ Internetresursi pirmskolām latviešu valodā:  .ppt > .doc >

♦ Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmās rotaļnodarbībās ieteicamais apgūstamās leksikas minimums latviešu valodā >

Virtuālās skates „Datorprezentāciju izmantošana rotaļnodarbībā pirmskolā” materiāli (2016.g., .rar) >